Doorgaan naar artikel

Dairy Campus onderzoekt aanpassingen in rantsoen

Dairy Campus start nieuw onderzoek naar de beweiding van jongvee in productief kruidenrijk grasland. Onderzoekers kijken tevens naar het effect van sorghum in het rantsoen van koeien.

Op onderzoeksbedrijf Dairy Campus lopen twee onderzoeken. De eerste is gericht op beweiding van percelen ingezaaid met een mengsel Engels raaigras en smalle weegbree. Daarbij wordt gekeken naar de verschillen met beweiding op 100% Engels raaigras op bodemkwaliteit en biodiversiteit, opbrengst en gewaskwaliteit. Tevens wil Dairy Campus de effecten op diergezondheid en diergedrag, vooral patronen in graas- en herkauwgedrag, vaststellen. Hiermee willen de onderzoekers een beter beeld krijgen of er een positieve bijdrage van productief kruidenrijk grasland bestaat.

Twee onderzoeken

Dairy Campus heeft twee percelen ingezaaid met een weidemengsel Engels raaigras en twee percelen met hetzelfde weidemengsel Engels raaigras en daarbij 5 kilo smalle weegbree. Op deze 2 x 2 percelen weiden vier groepen drachtig jongvee steeds twee perioden van zes weken in een vorm van roterend standweiden.

Het tweede onderzoek richt zich op de potentie van sorghum in de melkveehouderij met als doel de vruchtwisseling in de melkveehouderij te verruimen. Sorghum is een vrij nieuw gewas dat qua groeiwijze, teelt en samenstelling lijkt op mais.

Sorghum voeren

Met sorghum in het bouwplan kan de rotatie met mais worden verruimd en de nadelen van continu-maisteelt worden voorkomen. Er wordt gekeken naar de effecten van sorghum op voeropname, melkgift, melksamenstelling, voerefficiëntie en methaanvorming in de pens die via de ademlucht vrijkomt. Daartoe wordt een proef met 16 koeien, die tussen 60 en 120 dagen in lactatie zijn, uitgevoerd in de voedingsstal op het innovatiecentrum in Leeuwarden.

Er worden drie niveaus van sorghumsilage gehanteerd, respectievelijk 16,7%, 33,3% en 50% van de ruwvoer-droge stof, plus een controlerantsoen zonder sorghum. In alle rantsoenen bestaat 50% van het ruwvoer uit graskuil en vervangt sorghum geheel of gedeeltelijk de snijmaiskuil.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin