Doorgaan naar artikel

Stikstofclaim: derogatiebeschikking gebaseerd op onjuiste informatie

De derogatiebeschikking is tot stand gekomen op basis van onjuiste informatie. Dat zegt Stichting Stikstofclaim.

Volgens de organisatie wordt via het zevende actieprogramma nitraatrichtlijn (7e AP) onder andere gemonitord en gerapporteerd op nitraat uit niet-agrarische bronnen. Tevens worden doelen uit de Kaderrichtlijn toegepast in het actieprogramma, terwijl dit niet zou moeten volgens de nitraatrichtlijn.

Met het actieprogramma laat Nederland zien hoe het de doelstellingen uit de Nitraatrichtlijn wil behalen. De Europese Commissie vindt het 7e AP onvoldoende en daarom verliest Nederland de komende jaren zijn derogatie op de nitraatrichtlijn. Met de derogatie mochten bedrijven onder voorwaarden meer stikstof uit dierlijke mest gebruiken.

Brieven naar ministers

Stikstofclaim zegt dat Nederland onder meer ook rapporteert over nitraat uit niet-agrarische bronnen, terwijl alleen gemonitord moet worden op verontreiniging door agrarische bronnen. De stichting heeft via brieven hierover vragen gesteld aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en van Natuur en Stikstof.

LNV laat weten de brief nog aan het bestuderen te zijn en daarna inhoudelijk te reageren richting stichting Stikstofclaim. Een woordvoerder laat in zijn algemeenheid weten dat Nederland zich ook gecommitteerd heeft aan de Kaderrichtlijn Water, en dat hiervoor strengere normen gelden voor de belasting van water met meststoffen dan in de nitraatrichtlijn. “Alleen voldoen aan de nitraatrichtlijn is dus niet voldoende om ook te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water.”

Derogatie is een uitzondering en daarmee geen vanzelfsprekendheid

Daarnaast stelt het ministerie dat de Europese Commissie voor het verlenen van derogatie wel kijkt naar meer dan alleen de nitraatrichtlijn. “Het gaat dan ook over maatregelen om tot minder verlies van meststoffen in bredere zin te komen. Derogatie is immers een uitzondering en daarmee geen vanzelfsprekendheid binnen Europa”, aldus LNV. “De Europese Commissie is er om toe te zien op het naleven van de Europese richtlijnen.”

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin