Doorgaan naar artikel

Sector wacht miljoeneninvestering in dierwelzijn

De door de PvdD voorgestelde wijziging van de Wet Dieren is van de baan. Dat betekent niet dat de sector geen welzijnsaanpassingen moet doen.

De opname van normen voor dierwaardige veehouderij komen niet in de Wet Dieren maar moeten via het Convenant Dierwaardige Veehouderij en AMvB’s worden geregeld. Maatregelen die daaruit voortvloeien vragen van de rundveesector een miljoeneninvestering. Naast de investering leiden de doorgerekende maatregelen in alle gevallen tot forse kostenverhogingen. Dit stellen Connecting Agri&Food en Wageningen Economic Research na een quickscan die in opdracht van het ministerie van LNV is uitgevoerd.

De onderzoekers stellen dat wanneer de meerkosten niet doorgerekend kunnen worden naar consumenten of zonder incidentele ondersteuning van de overheid, sprake zal zijn van inkomensverliezen van enkele tienduizenden euro’s per jaar. Enige uitzondering hierop is de variant waarbij de melkveehouderij ook buiten de bestaande stalmuren aanpassingen kan doorvoeren, in de vorm van uitbreiding of nieuwbouw met behoud van het aantal dieren.

Als de melkveehouderij aanpassingen binnen de bestaande stalcapaciteit moet doorvoeren, zal dit gepaard gaan met een krimp van het aantal dieren. In dat geval staat de sector een totale investering van €164 miljoen te wachten. Dat leidt tot een inkomensdaling van €296 miljoen. Kan de melkveehouderij de stalcapaciteit uitbreiden tot het huidige aantal dieren, dan vergt dat een investering van €546 miljoen en blijft de inkomensafname beperkt tot €60 miljoen.

In de AMvB, waar het ministerie nu aan werkt, zijn voor 2026 eisen opgenomen dat elke koe een ligplaats moet hebben met minimaal 3,3 m2, kalveren mogen op een leeftijd van 7 of 14 dagen niet meer individueel gehuisvest zijn. Daarnaast komen er verplichtingen tot mogelijkheid van vachtverzorging, tot afzondering in geval van ziekte of afkalven, en tot permanente toegang tot schoon drinkwater en goede kwaliteit ruwvoer. Ook wordt een hitteplan verplicht. Voor de langere termijn (2028-2030) wordt gestreefd naar maximale normen voor gasconcentraties in de stal en een verbod op onthoornen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin