Doorgaan naar artikel

Hoogste toeslag lijkt lastig haalbaar

Foto: Ronald Hissink

Foto: Ronald Hissink

FrieslandCampina gaat een lage broeikasgasuitstoot per kilo melk belonen met maximaal € 1,50 per 100 kilo melk. Maar het zal lastig worden om de volledige toeslag binnen te harken.

FrieslandCampina heeft de uitstoot van broeikasgassen opgenomen in het duurzaamheidsprogramma Foqus planet Duurzame Ontwikkeling. Melkveehouders beuren vanaf dit jaar € 1,50 per 100 kilo melk extra bij een CO2-uitstoot onder 775 gram CO2-equivalenten (eq) per kilo meetmelk. Boven 1.100 gram CO2-eq is er geen toeslag. Tussen de twee waarden verloopt de toeslag traploos. De uitbetaling vindt achteraf plaats. De toeslag wordt bepaald aan de hand van de resultaten in de KringloopWijzer over 2023 die begin 2024 wordt afgerond. De uitstoot van afgelopen jaar is nog niet bekend. Eerdere sectorrapportages van ZuivelNL melden waarden rond 1225 CO2-eq per kilo meetmelk in 2016 tot 2020.

Vooral pensfermentatie en aankoop voer bepalend

Uit cijfers van project Koeien & Kansen (over 2021) blijkt dat methaan door pensfermentatie gemiddeld voor 46 % bijdraagt aan de broeikasgasemissies. Aangekocht voer is goed voor 27 % van de broeikasgasemissies, de mestopslag voor 13 %. Slechts 10 % komt vrij bij de voerproductie van eigen land. De rest (4 %) komt uit emissies bij verbranding van diesel en gas en productie van elektra.

Gemiddelde emissie

De Koeien & Kansenbedrijven kwamen in 2021 op een uitstoot van 1.078 gram CO2-eq per kilo meetmelk. Dat is op basis van de ‘oude’ omrekenfactoren voor methaan en lachgas. De normen zijn vanaf 2023 aangepast. WUR onderzoeker Michel de Haan heeft voor Innovatiebedrijf De Marke (als onderzoeksbedrijf betrokken bij Koeien & Kansen) berekend dat de nieuwe omrekenfactoren leiden tot een 12 tot 15 % lagere CO2 eq uitstoot per kilo melk. Hij verwacht een min of meer gelijk percentage daling voor de praktijk deelnemers van Koeien & kansen. Deze groep zou dan bij ongewijzigd beleid gemiddeld tussen de 915 en 950 gram CO2-eq per kilo melk uitkomen.

Dat niveau is bereikt met alleen managementmaatregelen, dus vooral efficiënt voeren en telen plus slimme keuzes maken in de aanvoer van mengvoer en overige producten. De bedrijven doen (nog) niks met mestbehandeling, bijvoorbeeld mestvergisten of oxidatie van methaan. En op een enkeling na gebruikten ze ook nog geen additieven in het voer of de mest.

Toevoegmiddelen werken mee

Met de additieven die de methaan uit pensfermentatie behoorlijk kunnen drukken is verdere CO2-eq-reductie te bereiken. De Haan becijfert, opnieuw alleen voor De Marke, dat gebruik van Bovaer tot nog eens 11 % extra reductie kan leiden. Doorgetrokken naar de Koeien en Kansengroep zal deze uitkomen op een productie van 815 tot 845 g CO2-eq per kilo melk. FrieslandCampina stelt dat Bovaer en Silvair in de KringloopWijzer 2023 worden opgenomen.

Verder kan er nog de vastlegging van bodemkoolstof bijkomen. Extra vastlegging, vooral met veel grasland op zand en klei zou ook een eenvoudige maatregel kunnen zijn voor daling van de emissies. Die effecten zijn nu echter nog niet in beeld. Dat komt volgens de onderzoekers pas na de analyse van de KringloopWijzers van 2022.

Ook is de vraag of een product als Bovaer nu al financieel aantrekkelijk is. Gebruik van het product kost nu nog tussen € 80 a € 90 per koe. De verwachting is dat dit per 2025 zal dalen richting € 50 a € 55 per koe wat gebruik al veel kosteneffectiever maakt.

Haalbaarheid

Alles bij elkaar genomen is het dus sterk de vraag of de gemiddelde veehouder eenvoudig de € 1,50 euro toeslag per 100 kilo melk kan realiseren die FrieslandCampina in het vooruitzicht heeft gesteld bij een emissie van 775 g CO2-eq per kilo meetmelk. Voor velen zal dit zonder investeringen moeilijk worden, zeker als er geen koolstofvastlegging op klei en zand plaatsvindt.

De haalbaarheid op bedrijven op veengrond is zonder correctie nog lastiger. Bij het (gedeeltelijk) droogvallen van veen in de zomer wordt de in hoge mate aanwezige organische stof langzaam afgebroken waarbij kooldioxide vrijkomt. Daarnaast ontstaat op veengrond extra lachgas door de hoge stikstofmineralisatie. Daarom hanteert FrieslandCampina een omrekening voor bedrijven met (een deel) veen.

Beheer
WP Admin