Doorgaan naar artikel

Corona gaat er in hakken

Corona gaat er in hakken

Corona gaat er in hakken

Bijna alle melkveehouders denken dat corona het bedrijf geld gaat kosten, blijkt uit een enquête onder de nieuwsbrieflezers van Melkvee100Plus.

Het hele land heeft te maken met de beperkingen van de coronamaatregelen. Horeca en contactberoepen worden hard geraakt maar ook de melkveehouderij zal zakelijk een veer moeten laten. Dat is althans de duidelijke mening van bijna 250 veehouders die de enquête van Melkvee100Plus online invulden. Maar liefst 97% geeft aan dat ze van mening zijn dat de coronacrisis hun bedrijf geld gaat kosten. Op de vraag hoe groot die klap dan zal zijn, uitgedrukt in melkgeld, verwacht slechts 5% dat het geen geld zal kosten of dat de kosten ­beperkt blijven tot € 1 per 100 kilo melk. Een op de vijf denkt dat het tussen € 1 en € 2 per 100 kilo melk zal gaan kosten en nog eens een kwart vermoedt de kosten tussen € 2 en € 3 per 100 kilo melk. Het grootste deel, 52%, denkt echter dat het meer dan € 3 per 100 kilo melk zal gaan kosten.

45.000 euro

Ook over de duur van de crisis en de daaruit volgende schade denken de veehouders verschillend. Een op de vijf denkt dat de schade niet langer dan een half jaar zal duren. Van de overige 80% denkt de helft dat het effect van de crisis tussen een half jaar en een jaar na-ijlt, maar de andere helft denkt dat het effect nog zeker langer dan een jaar voelbaar zal zijn.

Uitgaande van een jaar opbrengstderving van € 3 per 100 kilo melk, zal de coronacrisis een melkveebedrijf met 150 koeien een schadepost opleveren van € 45.000.

Stikstofdebat

Hoewel de coronacrisis de stikstofdebatten naar de achtergrond heeft gedrukt is deze discussie natuurlijk niet verdwenen. De stikstofproblematiek en de coronacrisis zouden aanleiding kunnen zijn dat de melkveesector zich minder ontwikkelt. Toch zijn de melkveehouders daar niet negatief over. Twee op de vijf veehouders denken dat de bedrijven toch altijd wel in beweging en ontwikkeling blijven, ondanks de lopende externe omstandigheden.

Derogatie

Een andere zaak die de gemoederen enigszins bezighoudt is het uitblijven van verlenen van derogatie door Brussel. In een eerdere enquête van Melkvee100Plus in oktober gaf een derde al aan rustig af te wachten en nog eens de helft vindt het al normaal dat Nederland moet wachten op uitsluitsel. De derogatie is echter wel belangrijk voor de sector. Driekwart van de veehouders zegt dat derogatie noodzakelijk, dan wel heel belangrijk is, voor hun bedrijf. Toch heeft het feit dat er nog geen derogatie verleend is op de werkwijze van de boeren. 93% heeft het land in het voorjaar bemest zoals ze dat altijd deden ­onder derogatie. Daaruit blijkt dat er wel ­vertrouwen is op verlenen van derogatie door Brussel.

De bemesting is mogelijk ook ingegeven door de ruwvoerpositie van veel veehouders. 2020 moet toch echt wel een goed ruwvoerjaar worden. Bijna 60% van de veehouders denkt dat nog een droog jaar met matige ­opbrengsten de ruwvoerpositie ernstig ­bedreigt.

Thermometer

De visie op het ondernemersklimaat is de laatste, altijd terugkerende vraag. In oktober vorig jaar speelde het stikstofdebat enorm en dat maakte dat ondernemers het klimaat met een magere 3,8 beoordeelden. In januari van dit jaar was de emotie al wat weggevloeid en waren de ondernemers positiever met een 5,6 als gemiddeld cijfer. Nu de coronacrisis hier boven op komt is het sentiment weer wat negatiever. Tijdens de enquête, uitgevoerd in de tweede weer van april, geven de ondernemers niet meer dan een 4,8 voor het klimaat voor het komende half jaar.

“De coronacrisis kan wel eens een langdurig effect hebben”, denkt Bert Aaftink (64). Hij melkt 170 koeien in Holten (Ov.) met schoonzoon en dochter. “Ik heb in de enquête ingevuld dat het wel een half jaar kan duren, maar inmiddels weten we meer. Ik denk dat het wel langer dan een jaar effect zal hebben op de melkprijs. Je ziet het aan de garantieprijs. Die is alweer 2 cent gezakt. Ik hoop dat de prijs niet onder de 30 cent zakt, maar ik vrees het ergste. Dan kan er nog wel poeder in de interventie, maar dat moet ook weer een keer op de markt. Wat ik nog ­erger vind, is dat de hele economie, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd een flinke knauw krijgt. Uiteindelijk heeft dat ook een lange nasleep op de zuivel.”

“De melkprijs zakt, en die zal nog wel iets verder zakken, maar zal daarna toch ook wel weer opklimmen”, is de verwachting van Stijn Brock (44) die 200 koeien melkt in Ossenisse (Zld.). “Het kan maar zo tot 29 cent per kilo dalen.” Op de vraag of dat werkbaar is, geeft Brock aan dat hij tot op heden een finan­cieel sterk bedrijf heeft en goede economische resultaten haalt. “En ik heb het voordeel dat ik een derde van de melkplas heb ingedekt op de termijnmarkt. Dat is gedaan in de tijd dat de melkprijs naar verwachting nog iets kon stijgen. Daar beur ik dus nog wel rond 37 cent voor. Ik kon tot de helft van de melkplas indekken, maar dat leek ons toen niet gunstig. Achteraf had ik dat wel moeten doen.”

Beheer
WP Admin