Doorgaan naar artikel

Aanvullende normen van De Natuurweide

Image

De door De Natuurweide opgestelde aanvullende normen zijn getoetst bij ngo’s en dertig biologische melkveehouders. In de praktijk wordt al aan veel van de normen voldaan. Ook de melkverwerkers zijn bij het proces betrokken. In maart wil De Natuurweide met de verwerkers om tafel voor overleg over hoe en wanneer de nieuwe regels in kunnen gaan.

De nieuwe normen vallen onder zes thema’s.

Biodiversiteit:

• Het bedrijfsoppervlak van biomelkveehouders moet voor 5 procent bestaan uit streekeigen landschapselementen (zoals elementen in Cata-
logus Groenblauwe Diensten, ecologisch beheerde slootkanten of een oppervlakte groen erf)
• Actief natuurgericht beheer in de landschapselementen
• Organisch bedrijfsafval in de kringloop
• Bieden van broed- en schuilgelegenheid

Weidevogelbeheer:

Voor de aangewezen weidevogelgebieden meedoen aan pakketten

Dierwelzijn, beweiding:

• Onder normale weers- en bodemomstandigheden van 15 april tot 15 oktober minimaal acht uur weidegang per dag
• Maximaal 6,5 melkgevende koeien per hectare beweidbare grond
• Onthoornen en castreren alleen nog met langdurige pijnbestrijding
• In de stal een roterende koeborstel, minimaal 1,5 centimeter boxbedekking en voldoende daglicht

Diergezondheid:

• Antibioticagebruik van maximaal 0,75 dierdagdosering
• Geen gebruik van hormonen

Uitstraling erf en bedrijf:

• Voeropslag netjes, broei- en schimmelvrij
• Geen los plastic op het bedrijf. Plastic verplicht recyclen
• Erf opgeruimd, geen onbruikbare machines
• Erfverharding rond de stal is schoon (exclusief koeverkeer)
• Geen vervallen gebouwen op het erf
• Visuele onderhoudstoestand van de gebouwen
• Circa 40 procent van het bouwblok is groen
• KKM-normen gelden altijd, dus niet alleen bij vooraf aangekondigde controle
• Goed verzorgd en schoon vee
• Bedrijfswebsite, deelname aan open dagen, directe verkoop of ontvangen van excursies
• Geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen voor privégebruik
(Minimaal 9 van 11 punten moeten in orde zijn)

Energie:

• Gebruik van groene energie (label van Natuur en Milieu)
• Meedoen aan Energie­scan via Z-net of FrieslandCampina
• Warmteterugwinning melk
• Inzichtelijk hebben van elektriciteitsverbruik
• Opgewekte energie bijhouden

Regionaal voer:

• Ruwvoer winning tot maximaal 100 kilometer buiten Nederland
• Krachtvoer moet afkomstig zijn uit EU.

Beheer
WP Admin