Doorgaan naar artikel

Met Remkes van stikstofdepositie naar stikstofemissie

Het kabinet neemt de aanbevelingen uit het Remkes-rapport grotendeels over. Maar denkt meer tijd nodig te hebben om de stikstofuitstoot van 500 tot 600 “piekbelasters” te laten stoppen. Wat zijn de kernpunten? En wat betekent dit voor u?

Remkes onderstreept de noodzaak van minder stikstofuitstoot om natuurherstel mogelijk te maken. Vastgehouden wordt aan de vijftig procent reductie die in ‘2030’ gerealiseerd moet zijn, maar wel via een ander spoor.

Van stikstofdepositie naar stikstofemissie reduceren Het spoor wás een evenredige reductie van stikstofdepositie, gebaseerd op het Aerius-model. Nu zet Remkes het kabinet op het spoor van een evenwichtige vermindering van stikstofemissie. Hierbij stelt Remkes een snelle emissiereductie voor, door 500-600 piekbelasters in veehouderij en industrie dichtbij natuurgebieden, binnen één jaar op te kopen.

Voer- en management

Remkes adviseert ook om de ammoniakemissie in de veehouderij deels met voer- en managementmaatregelen te verlagen. Borging hiervan moet via een stoffenbalans. Innovatie en technische maatregelen kunnen hier ook een rol spelen en worden onderstreept met een innovatiefonds.

Herijking

De aanbevelingen van Remkes moeten nog steeds leiden tot 50 procent vermindering van stikstofemissie in 2030. Wel stelt Remkes voor om in 2025 en 2028 een herijking te laten plaatsvinden.

Vervolgstappen kabinet

November 2022:
In november dit jaar wordt De Kamer geïnformeerd over de piekbelasters en afstemming hierover met Brussel. Ook wordt De Kamer dan op de hoogte gebracht over de route om samen met de landbouwsector, tot een landbouwakkoord te komen voor de komende twintig jaar. Dit gaat over een meerjarige aanpak inclusief ondersteuning, die toewerkt naar kringlooplandbouw en inspeelt op de wettelijke opgaven voor natuur, water en klimaat.

Januari 2023:
In januari van het nieuwe jaar levert het kabinet aan De Kamer informatie over de richtinggevende doelen per sector. Hierbij gaat het niet alleen om landbouw, maar ook over de bijdrage vanuit andere sectoren zoals mobiliteit, industrie en bouw. En voor lokale overheden komt er kabinetsinformatie over de richtinggevende doelen per gebied, waarmee de lokale overheden aan de slag kunnen.

Piek-uitstoters

Diverse grotere veebedrijven hebben vanuit het ministerie inmiddels een brief ontvangen. Hierin staat dat zij op de lijst staan van de top100 stikstofbronnen voor NH3 (veehouderij); of de top100 voor NOx (industrie). Dit is een lijst zoals deze op verzoek van De Kamer op 22 februari 2022 is opgesteld. De brief vermeld dat het ministerie van plan is deze lijsten binnenkort te publiceren.

Let op: het betreft hier niet de lijst van piekbelasters, in termen van depositie, waarover op dit moment in pers en politiek wordt gesproken. Het betreft hier de lijst van piek-uitstoters, in termen van emissie. We hebben bij Flynth inmiddels geconstateerd, dat opname in de top 100 op verkeerde vee-aantallen en/of verkeerde stalinrichting is gebaseerd.

Flynth is er voor u
Hebt u een brief over piekuitstoot ontvangen? Wij kijken graag met u mee of uw vermelding in deze lijst van toepassing is. En op de juiste gegevens is gebaseerd. Zo niet, dan bepalen wij samen met u wat de beste vervolgstap is.

Toekomstperspectief
Ook als u niet als piekbelaster of piek-uitstoter wordt beschouwd, dan hebben de voorgenomen stappen in het stikstofbeleid van het kabinet gevolgen voor uw bedrijf, uw toekomstplannen en wellicht ook voor uw ondernemersplezier. Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden en zoeken daarbij naar de kansen en toekomstperspectief voor u en uw bedrijf. Neem contact op met een ter zake deskundige adviseur. Samen met hem of haar kunt u bepalen welke scenario’s het beste bij uw wensen en ambities passen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Ga naar www.flynth.nl/melkvee en Flynth helpt u op weg.
Heeft u vragen dan kunt u vrijblijvend contact opnemen
met een van onze adviseurs via:
Telefoon: 088 236 77 77
Bezoekadres: Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem
www.flynth.nl/contact

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen.

Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.

Meer over Flynth

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin