Doorgaan naar artikel

Fosfaatrechten voor de melkveehouderij: wat nu?

Op 3 maart jl. heeft staatssecretaris Van Dam de brief naar de Tweede Kamer gestuurd met de hoofdlijnen van het stelsel van fosfaatrechten. De detailinvulling en de behandeling in de Kamer volgt later. In dit document vind je een overzicht van vragen en antwoorden, die regelmatig wordt bijgewerkt zodra er nieuwe inzichten zijn. Omdat de wetgeving rondom fosfaatrechten nog niet definitief is aangenomen, zijn genoemde antwoorden onder voorbehoud.

Algemeen

Hoe ziet het tijdspad qua wetgeving er uit?
De planning is dat er binnen enkele weken (eind maart/begin april) een debat komt met de Tweede Kamer over de brief. Het concept wetsvoorstel gaat waarschijnlijk binnen enkele weken naar de Raad van State voor advies. Voor het zomerreces wordt het definitieve wetsvoorstel gepubliceerd. Behandeling in de Kamer is voorzien in het najaar.

Wat wordt de ingangsdatum van de regelgeving met fosfaatrechten?
Naar verwachting 1 januari 2017. Eind 2016 ontvangen bedrijven dan de bedrijfsreferentie van RVO.

Hoeveel dieren mag je houden in 2017?
In 2017 geldt de korting nog niet. In 2017 mag maximaal hetzelfde aantal dieren (uitgedrukt in kg fosfaat forfaitair) gehouden worden als op 2 juli 2015.
Stel: iemand krijgt als referentie 5000 kg fosfaat (forfaitair), dan is het plafond in 2017 ook 5000 kg fosfaat (forfaitair). Op basis van forfaitaire fosfaatproductie mag uitwisseling tussen diercategorieën (cat. 100, 101 en 102) wel plaatsvinden. Dus jongveeverlaging en melkproductieverhoging kunnen een positief effect geven op de hoeveelheid af te leveren melk. Pas vanaf 2018 (nadat de korting van kracht wordt) mogen op basis van efficiëncymaatregelen (BEX) meer dieren gehouden worden.

Wordt de regelgeving voor onbepaalde tijd?
Het is de verwachting dat er een einddatum in de wet komt te staan. Dat betekent dus dat de fosfaatrechten fiscaal afschrijfbaar zullen worden.

Blijft de AMvB grondgebondenheid van kracht?
Ja. Ook de bestaande regels rondom gebruiksnormen, derogatie en mestverwerkingsplicht.

Mag je in 2017 melk produceren zonder fosfaatrechten?
Naar verwachting mag dit en is de situatie eind 2017 bepalend of je voldoende fosfaatrechten geregistreerd hebt, al of niet na aankoop of lease.

Toekenning rechten per bedrijf basis

Wat is de peildatum voor de referentie qua dieraantallen?
2 juli 2015. Uitbreidingen na deze datum worden niet meegenomen in de referentie.

Hoe vindt de berekening plaats?
De dieraantallen op referentiedatum worden gekoppeld aan de forfaitaire excretienormberekening (2015).

Welke periode van melkproductieberekening per koe wordt genomen?
Het is nog onduidelijk of dit heel boekjaar 2015 wordt of een andere periode.

Krijgt iedereen die op 2 juli 2015 aanspraak kon maken op fosfaatrechten die ook?
Naar verwachting wel.

Krijgen bedrijven met alleen jongvee (cat 101 of 102) op bijv. vleesveebedrijven ook fosfaatrechten?
Ja. Dat betekent ook dat ze rechten moeten verwerven voor uitbreiding van de jongveeopfok. Mogelijk worden deze bedrijven (deels) ontzien wat betreft de initiële korting, via de systematiek van ‘latente ruimte’.

Wie krijgt in geval van jongvee opfok bij derden de fosfaatrechten?
De houder van de dieren, blijkend uit de registratie bij RVO. De houder van de dieren (cat. 100 t/m 102) is degene die de dieren op zijn/haar UBN nummer, behorende bij het relatienummer, had geregistreerd.

Wie krijgt in geval van uitscharing van jongvee in weideseizoen 2015 (incl. peildatum 2 juli) de fosfaatrechten?
Dit is nog niet duidelijk.

Initiële korting

Hoe hoog wordt de korting ten opzichte van de referentiedatum 2 juli 2015?
Minimaal 4% en maximaal 8 %. Wij houden er sterk rekening mee dat het 8 % wordt.

Worden bedrijven met ‘latente ruimte’ (deels) ontzien bij de initiële korting?
Ja, zij krijgen een lager kortingspercentage afhankelijk van de situatie.

Wanneer wordt het definitieve kortingspercentage bekend gemaakt?
Medio 2017.

Wanneer wordt de initiële korting van kracht?
Op 1 januari 2018.

Overdracht van fosfaatrechten

Hoeveel procent worden rechten afgeroomd bij permanente overdracht?
Behoudens bijzondere situaties (bijv. familiesfeer) is het voornemen bij elke transactie 10 % af te romen.

Worden fosfaatrechten afgeroomd bij overdracht binnen familieverband?
Afroming bij overdracht: de brief spreekt niet van uitzonderingen op afroming, maar het ziet er naar uit dat bij overdracht binnen de familie geen afroming zal plaatsvinden.

Worden fosfaatrechten afgeroomd bij inbreng in man-vrouw maatschap?
Nog onduidelijk, de verwachting is van niet.

Worden fosfaatrechten overdraagbaar?
Naar verwachting worden ze vanaf 2017 tijdelijk (lease) en structureel (koop) overdraagbaar.

Kan een niet-melkveehouder (bijv. een bollenteler) melkveefosfaatrechten verwerven? Kan hij überhaupt fosfaatrechten op zijn naam hebben, die hij vervolgens gaat verhuren, als compensatie voor in gebruik genomen grond?
Het is nog niet duidelijk of er dit soort beperkende voorwaarden komen. Bij de overdracht van varkensrechten is er wel een bepaling dat je voor de verwerving van varkensrechten, dient te beschikken over huisvesting voor varkens.

Knelgevallen

Welke knelgevallen rubrieken komen er?
Staatssecretaris van Dam benadrukte nog een keer dat de knelgevallenregeling heel beperkt zal zijn, omdat elke toekenning van een knelgeval leidt tot hogere korting bij anderen. Nu zijn genoemd: bedrijven met ziekte bij vee, ziekte ondernemer of starters.

Worden toegekende knelgevallen voor 100% gecompenseerd?Nee, dit wordt een bepaald percentage, wat mede afhankelijk wordt van het aantal knelgevallen in relatie tot de (maximale) initiële korting.

Vragen aan de adviseur

Vragen aan onze adviseur kunt u mailen naar agro@flynth.nl.

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen.

Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.

Meer over Flynth

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin