Doorgaan naar artikel

Rentederivaten in afronding, maar opletten blijft geboden

De banken zijn nu aardig op stoom in de afwikkeling van de rentederivaten. Flynths derivatenteam is dan ook dagelijks bezig met de controle van de aanbiedingen en advisering voor onze klanten. Het blijkt dat ABN Amro ruimhartig omgaat met het uitkeren van de advieskosten, Rabobank volgt dat voorbeeld niet. Er worden ook nog regelmatig fouten gemaakt. Door de banken hierop te wijzen kunnen we duizenden euro’s voor onze klanten verdienen.

Van de 21.813 bedrijven hebben er 19.953 recht op compensatie. 87 % daarvan heeft een voorschotbrief gehad. 76% heeft een aanbod ontvangen, 44% (8.425 bedrijven) heeft dat aanbod geaccepteerd. 4.585 bedrijven wachten nog op herbeoordeling, zie tabel ook voor de verschillen tussen de diverse banken).

ABN-AMRO heeft besloten om het Uniform HerstelKader (UHK) ruimer toe te passen voor wat betreft de vergoeding van kosten die de klant heeft gemaakt voor het inschakelen van adviseurs en specialisten. Het UHK schrijft voor dat de banken kosten voor externe adviseurs die vóór 19 december 2016 zijn gemaakt moet vergoeden. ABN-AMRO vergoedt nu alle kosten van externe adviseurs ongeacht wanneer die gemaakt zijn. Flynth heeft Rabobank gevraagd die versoepeling ook te volgen. Dat wijst Rabobank af. Zij schrijft ons:‘Wat betreft de advieskosten hanteert de Rabobank nog altijd strikt de richtlijnen zoals beschreven in het Uniform Herstelkader. Dit betekent dat alleen advieskosten die zijn gemaakt vóór 19 december 2016 worden vergoed, en als de adviseur vóór 01 maart 2016 werd ingeschakeld.’

De Rabobank versoepelt wel de coulancevergoeding voor holdings of concerns die bestaan uit meerdere BV’s. Volgens de regels geldt daarvoor een maximale vergoeding van €100.000 per concern, ook al zou het totaal van coulancevergoedingen van de individuele BV’s boven die €100.000 uitkomen. Rabobank geeft aan dat ze deze klanten tegemoet komt. Ze gaat per BV en per swap de compensatie uitbetalen, ook als deze bij elkaar opgeteld dan hoger dan € 100.000 uitkomen. Flynth heeft de andere banken gevraagd deze handelswijze over te nemen maar hierop nog geen uitsluitsel gekregen.

Uit de compensatievoorstellen die we tot op heden hebben ontvangen, wordt ons duidelijk dat de relatief eenvoudige casussen wel zo’n beetje afgehandeld zijn en dat de banken nu met de complexere casussen aan de slag gaan. Voor klanten is het belangrijk daarbij goed op te letten, want, zoals gezegd, de coulancevergoeding is bij andere banken dan Rabobank nog gelimiteerd op maximaal € 100.000. De overige componenten zoals :
• een hoger derivaat dan de lening rechtvaardigde,
• tussentijdse extra aflossingen van de leningen,
• verschillende looptijden tussen derivaat en lening,
• renteopslag verhogingen van de leningen

dienen door de bank ongelimiteerd te worden vergoed. En dát zijn nu juist de componenten die voor de MKB-er zélf moeilijk zijn te controleren. We kennen bijvoorbeeld voorbeelden waarbij de vergoeding hoger is dan €1.000.000!

Zo zit het met de derivaten en vergoedingen

Banken, en de Rabobank in het bijzonder, blijken rentederivaten waaronder de renteswap op grote schaal aan de man te hebben gebracht. Een commissie stelde een herstelkader op. Dat herstelkader heeft betrekking op ondernemers die tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 een derivatencontract hadden lopen. Het betreft bijna 19.000 ondernemers met ruim 26.000 derivatencontracten. Rabobank, de grootste bank in de land- en tuinbouw, spreekt van zo’n 10.000 zakelijke klanten met in totaal 11.195 dossiers.
Het herstelkader is van toepassing op het MKB, dus op bedrijven met een balanstotaal lager dan €20 miljoen, een omzet onder de €40 miljoen en een eigen vermogen lager dan €2 miljoen. Onder de gedupeerde MKB’ers zijn opvallend veel agrariërs; van varkenshouders, melkveehouders tot glastuinders. Uit een analyse van accountantsbureau Flynth blijkt dat verreweg de meeste contracten in de jaren 2007 en 2008 zijn afgesloten, dus net voor de val van Lehman Brothers.

Gemiddeld dekte een swapcontract een financiering van 1 miljoen euro, met een grote variatie. Het product is nauwelijks ingezet op financieringen onder 500.000 euro, maar zeker bij glastuinders gaat het al gauw om investeringsprojecten van miljoenen. Over de financiering werd gemiddeld een gefixeerde swaprente betaald van 4,5%. Daar komt nog een variabele renteopslag bij. Klanten die na 2010 een contract tekenden, betaalden gemiddeld 2,9% rente.

Het herstelkader kent vier onderdelen of vier stappen. Voor MKB en Agro ondernemers is de 3e stap; de coulancevergoeding altijd aan de orde. Deze vergoeding bedraagt max. 20% van de rente die de klant per saldo onder een rentederivaat aan de bank heeft betaald, en naar verwachting nog zal betalen, met een maximum van €100.000. De meeste klanten van Flynth die zich met hun rentederivatencontract gemeld hebben, komen uit op een coulancevergoeding van naar schatting ruim €50.000 per swap en dat beeld wordt elders bij adviesbureaus bevestigd. Agro-ondernemers met forse derivatencontracten lopen overigens al heel snel tegen het maximum van 100.000,- aan. Kortom, de variatie is groot en denk dus niet te snel dat de bank het wel goed berekend zal hebben.

Tot zover het ‘eenvoudige’ gedeelte. Stap 1 van het herstelkader bestaat uit het aanpassen van gestructureerde, complexe derivaten. In totaal zijn enkele tientallen gestructureerde producten weggezet, met exotische namen als ‘rentecap (with) Knock-In Floor’, (Semi) super collar , Bonus Swap en ‘Zero Cost Knock-in Collar’. Deze moeten omgezet worden in een standaardproduct en het verschil moet vergoed worden. Ook moeten banken in stap 2 compensatie bieden wanneer de rentederivaten niet of onvoldoende aansluiten bij de onderliggende leningen. De laatste stap 4 gaat over de vergoeding van onverwachte en tussentijdse verhogingen van renteopslagen op financieringen die door een rentederivaat worden afgedekt.

Van de 4 stappen is de coulancevergoeding zoals gezegd de eenvoudigste. De stappen 1 & 2 zijn erg ingewikkeld en spelen met name bij grote derivaten en complexere structuren. Naast veel rekenwerk heb je ook de kennis en ervaring nodig om dit inzichtelijk te maken. Flynth beschikt over enkele specialisten die beide elementen (goed kunnen rekenen en inhoudelijke kennis van derivaten en het herstelkader ) combineren. De achterliggende berekeningen zijn voor agrariërs en de meeste adviseurs niet te volgen. “Boeren moeten zich voorbereiden. De stappen 1, 2 & 4 zijn niet altijd van toepassing, maar als dat wel zo is kunnen de bedragen veel hoger zijn dan de coulancevergoeding.” Het gaat dan in sommige gevallen eerder om tonnen dan om tienduizenden euro’s. Er is geen limiet.

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen.

Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.

Meer over Flynth

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin