Doorgaan naar artikel

Grotere melkplas stuwt inkomen

De aflevering van 38.700 kg melk meer in het eerste kwartaal van 2016 heeft voornamelijk bijgedragen aan de stijging van de bruto geldstroom. Het bedrag beschikbaar voor privé, aflossing en reservering is hierdoor 10.500 euro hoger dan in 2015. Van april 2015 tot en met maart 2016 is dat bedrag 70.270 euro tegen 59.750 een jaar eerder, blijkt uit analyses van Flynth.

Flynth vergeleek de resultaten van 900 zuivere melkveebedrijven over de periode 1 april 2015 t/m 31 maart 2016 met die een jaar eerder.

In het eerste kwartaal steeg de melkproductie per koe met 1,8 % van 8415 kg naar 8567 kg melk. Het aantal melkkoeien nam toe met 2,4 % van 108,1 naar 110,7. De totale melkproductie op bedrijfsniveau nam toe met 38.700 kilo (4,25 %) van 909.800 naar 948.500 op jaarbasis. De melkprijs (inclusief nabetaling) daalde met 1,4 % van 34,23 naar 33,74 per 100 kg melk. De resultaten zijn van een rollend jaar 01-04-2015 tot en met 31-03-2016, vergeleken met het jaar 2015. De melkproductie en het melk geld is in deze berekening op geldstroom basis, de ontvangst loopt in beide jaren een maand achter bij de productie. Het totale melk geld ontvangen op bedrijfsniveau is met 8.650 euro (+ 2,8 % ) gestegen. De omzet vee steeg met 300 euro per bedrijf.

Voerkosten per kg melk gelijk, overige directe uitgaven per kg melk gedaald

De voerkosten (zonder voorraadmutaties) bleven per kg melk gelijk op een niveau van 10,7 cent per kg melk. Op bedrijfsniveau stegen de voerkosten met 4140 euro (+ 4,3 %). Er werd per 100 kg melk iets meer aan krachtvoer uitgegeven en minder uitgegeven aan bijproducten, melkpoeder, vitaminen, mineralen en ruwvoer. Door de gestegen intensiteit kg melk per ha is het niet waarschijnlijk dat op korte termijn de voerkosten gemiddeld onder 10 eurocent per kg melk komen. De post voerkosten is op de meeste bedrijven de hoogste kostenpost. Bij de overige directe uitgaven daalden de kosten voor voedergewassen met 0,15 cent per kg melk. Oorzaak is lagere kunstmestprijzen en het latere begin van het groeiseizoen. Ook is er minder kunstmest aangekocht in de zgn. voorkoop. De veekosten daalden met 0,03 cent per kg melk door lagere gezondheidskosten, deels te verklaren uit een licht lagere jongveebezetting per 10 melkkoeien De strooisel kosten daalden met 0,03 per kg melk. De mestafzetkosten stegen met 0,07 (+ 10 %) per kg melk. Op bedrijfsniveau stegen de mestafzetkosten met 950 euro naar 7.410 euro. Dit is een stijging van 14,7 %. Uiteindelijk zijn de totaal overige directe kosten met 0,15 cent ( -2,6 %) gedaald per kg melk. Op bedrijfsniveau stegen ze met 860 euro ( + 1,6%).

Saldo Melkvee en saldo Bedrijf licht gestegen

Het saldo melkvee daalde per kg melk met 0,37 cent per kg melk ( – 2,0 %) Op bedrijfsniveau is het saldo melkvee 3.900 euro hoger. Bij de overige bedrijfsontvangsten zijn door een gemiddeld latere uitbetaling van de toeslagrechten de ontvangsten met 2.650 euro gestegen. Hierdoor is het totaal bedrijfssaldo met 6.550 euro gestegen (+3,7 %). Per kg melk daalde het bedrijfssaldo met 0,22 cent.

Indirecte uitgaven licht gedaald

Op bedrijfsniveau daalden de indirecte bedrijfsuitgaven met 420 euro. Per kg melk daalden ze met 0,46. (- 4,5 %). De uitgaven onroerende zaken daalden met 530 euro, de uitgaven machines en werktuigen daalden met 220 euro, de uitgaven loonwerk stegen met 90 euro en de uitgaven algemene kosten stegen met 250 euro.

Bruto Geldstroom plus 7.000 euro

De bruto geldstroom komt op bedrijfsniveau 7.000 euro ( + 6,2 % ) hoger uit dan over 2015. Per kg melk is de bruto geldstroom gestegen met 0,24 cent van 12,29 naar 12,53 cent per kg melk. Ten opzichte van 2014 is de bruto geldstroom met 65.170 gedaald, dit is een daling van 35,4 %. Per kg melk is de bruto geldstroom t.o.v. 2014 gedaald met 8,91 cent van 21,44 naar 12,53. Dit is een daling van 41,6 %.

Bedrag voor privé, aflossing en reservering steeg 10.500 euro

Door het wegvallen van de leasekosten gaven de bedrijven 4.160 euro minder uit. De uitgaven voor pacht stegen met 270 euro. De betaalde arbeid op bedrijfsniveau bleef gelijk, per kg melk daalde deze met 0,02 cent. De netto rente uitgaven stegen op bedrijfsniveau met 320 euro (+ 1 %) per kg melk daalden de netto rente uitgaven met 0,11 (- 3,0 %) van 3,65 naar 3,54 cent per kg melk. Het uiteindelijke bedrag dat beschikbaar is voor privé, aflossing en reservering is met 10.500 euro ( + 17,6 %) gestegen van 59.750 naar 70.270 euro. Per kg melk is het met 0,84 gestegen van 6,57 naar 7,41 cent. Het gemiddelde van het 1e kwartaal 2010 t/m het 1e kwartaal van 2016 ligt op 12,31. Het huidige niveau ligt 4,9 cent lager ( – 40 %).

Technische resultaten

De melkproductie is gestegen van 8.415 naar 8.567 kg melk per melkkoe. Dit is een stijging van 1,8 %, ermee rekening houdend dat februari 2016 een extra dag had is de melkproductie per koe en per dag gestegen met 1,5 %. Indien deze trend aanhoudt dan kan de melkproductie per melkkoe op jaarbasis met 500 kg per koe stijgen. De vet en eiwit % beleven nagenoeg gelijk De jongveebezetting nam af van 6,7 stuks naar 6,5 stuks per 10 melkkoeien, niet doordat het absolute aantal daalde maar doordat er meer pinken afgekalfd zijn en gemiddeld meer melkkoeien aanwezig zijn. De leeftijd eerste maal afkalven daalde met 2 dagen naar 787 dagen. De gemiddelde leeftijd van de veestapel nam ook af met 2 dagen mede veroorzaakt doordat het % 1e kalfskoeien toenam van 29,0 naar 32,4 %. De dagproductie nam toe met 0,35 kg melk per dag ( + 1,5 %) . De geschatte gemiddelde levensproductie van de aanwezige veestapel nam toe met 362 kg melk. Gezien het hogere aandeel 1e kalfskoeien een positieve ontwikkeling en een goede prestatie.

Vooruitzichten komende kwartalen

De hoogte van de huidige voorschot melkprijs van 24 a 25 cent zorgt er voor dat de liquiditeit van veel melkveehouderij bedrijven zwaar onder druk komt te staan. De noodzakelijke uitgaven voor gewaskosten en loonwerk kunnen nauwelijks meer dalen. Verwacht wordt dat ook de voerprijzen en de afzetprijs van mest nauwelijks dalen. De nabetaling melkgeld ontvangen in april heeft op sommige bedrijven nog enige lucht gegeven. De verwachting is dat de huidige lage melkprijs pas aan het eind van 2016 of begin 2017 gaat herstellen. Veel ondernemers zullen proberen via een hogere melkleverantie de kasstroom op gang te houden. Indien dit gepaard gaat met noodzakelijke ruwvoeraankoop en mestafzet dan is de bijdrage aan het inkomen en aan de liquiditeit echter klein van deze laatste kg melk. Het uitstellen van vervangingsinvesteringen in machines en werktuigen en in overleg met de financier de aflossingen geheel of gedeeltelijk stopzetten zal op veel bedrijven noodzakelijk zijn omdat de overschrijding van kredietlimiet op de lopende rekening bij veel bedrijven de komende maanden in zicht komt of al aanwezig is

Flynth adviseert om een liquiditeitsplan op te stellen om zo de geldstroom per maand inzichtelijk te maken en tijdig contact op te nemen met de financier.

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen.

Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.

Meer over Flynth

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin