Doorgaan naar artikel

Grote liquiditeitsdaling in 2015

De bruto geldstroom is in 2014 gestegen van 21,45 cent naar 21,62 cent per kg melk. Op bedrijfsniveau is de bruto geldstroom gestegen met 8.000 euro. De melkproductie over 2014 is ruim 30.000 kg (+ 3,7%) hoger dan de productie in 2013. Het bedrag dat uiteindelijk overblijft voor privé, aflossingen en reservering is 4.800 euro hoger dan een jaar geleden. Het eerder uitbetaalde bedrag van 0,825 per kg melk (voorlopige nabetaling 2014 over de afgeleverde kg in het eerste halfjaar van 2014) in september 2014 heeft een positieve invloed gehad op de geldstroom.

Bovengenoemde resultaten komen uit de eerste 800 door Flynth samengestelde kwartaalberichten melkveehouderij. Voor het uiteindelijke jaarresultaat moeten de resultaten gecorrigeerd worden voor melkgeld van december 2013 en december 2014 en de nog te ontvangen nabetaling melkgeld. Hoewel de geldstroom zich nog positief heeft ontwikkeld t/m december 2014 komt de jaarwinst waarschijnlijk 14.000 euro lager uit per bedrijf.

De uiteindelijke marge over 2014 daalt van 6,2 naar 3,5 cent per kg melk. Voor het jaar 2015 wordt door een veel lagere melkprijs ( – 8,7 cent) een negatieve marge verwacht.

Bedrag dat beschikbaar is voor privé, aflossing en reservering

In de grafiek hieronder is de ontwikkeling van het bedrag dat beschikbaar is voor privé en aflossing en reservering per kwartaal te zien. Gemiddeld is dat bedrag over de periode 2010 t/m 2014 13,6 cent per kg melk. Normaal gesproken is er gemiddeld minimaal 9 cent benodigd voor de netto privé-onttrekkingen en aflossingen.

Daarnaast doen melkveehouders de vervanging van machines (2,5 cent per kg melk) vaak zonder een opname van een lening maar financieren zij deze vanuit de lopende rekening en kasstroom.

In de grafiek is ook de prognose voor 2015 gemaakt. In deze prognose is een gemiddelde melkprijs van 33 cent (incl. nabetaling en weidepremie) gehanteerd en een uitbreiding van de melkproductie met 8% per bedrijf. Verder zijn de bedragen van veeverkopen, uitkering toeslagrechten, superheffing, lease, verlease, pacht, rente, betaalde arbeid en aankoop ruwvoer aangepast. Het bedrag dat uiteindelijk gemiddeld overblijft voor privé, aflossing en reservering komt in deze prognose voor heel 2015 gemiddeld uit op een bedrag van 4 à 5 cent per kg melk. Zonder machines te vervangen komen de melkveehouders dus 4 à 5 cent per kg melk te kort. Gedeeltelijk kan dat opgevangen worden door spaargelden aan te spreken en/of de ruimte die er nog is op de rekening-courant te gebruiken. Een aantal bedrijven moet met de financier overleggen om eventueel uitstel aan te vragen voor de afgesproken termijnen van de aflossingen.

Planning maken van uw eigen liquiditeitsontwikkeling

Uit de kwartaalresultaten zien wij een grote spreiding in het bedrag dat beschikbaar is voor privé, aflossingen en reservering. De verwachting is dat de eerste bedrijven na de nabetaling melkgeld rond eind mei 2015 een tekort aan liquiditeit krijgen. Dit tekort loopt met name in de maand oktober op als dan ook het loonwerk voor de maisoogst en de aankoop van ruwvoer betaald moeten worden. Het is dan nu zaak om tijdig een liquiditeitsplan op te stellen om te zien hoe de liquiditeitsontwikkeling er voor uw bedrijf uit gaat zien. In een vroegtijdig stadium kunt u dan zien op welk tijdstip u eventueel een liquiditeitstekort krijgt en daar actie op kunt ondernemen. Flynth kan voor u een liquiditeitsprognose opstellen. Deze is gebaseerd op uw ontvangsten en uitgaven in 2014 (m.u.v. van bijzondere posten) en houdt voor 2015 rekening met geschatte voerkosten en een lagere melkprijs. U ziet daarin meteen de effecten op uw liquiditeit.

Ga naar www.flynth.nl/liquiditeit voor meer informatie en vraag direct uw liquiditeitsprognose aan.

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen.

Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.

Meer over Flynth

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin