Doorgaan naar artikel

Gewijzigde openstelling subsidie voor derogatiebedrijven

De regeling Behoud graslandareaal (BGA) is gepubliceerd. Doel van deze nieuwe regeling is het ondersteunen van derogatiebedrijven in het opvangen van de gevolgen van de afbouw van derogatie. Aanvragen zouden oorspronkelijk kunnen worden ingediend vanaf 1 juni, maar RVO laat inmiddels weten dat de aanvraagperiode loopt van 19 jun t/m 18 juli. Er is 30 miljoen euro beschikbar en er geldt wie het eerst komt, die het eerst maalt.

De regeling is erop gericht het areaal grasland van deze bedrijven in de toekomst te behouden ten behoeve van de waterkwaliteit en bij te dragen aan de verduurzamingstransitie voor de landbouw op het gebied van stikstof, klimaat, waterkwaliteit en natuur. Voor 2023 is een budget van € 30 miljoen beschikbaar.

Wie komt in aanmerking

Subsidie kan worden aangevraagd door landbouwbedrijven die in 2021 of 2022 een derogatievergunning hadden en opnieuw derogatie aanvragen én landbouwbedrijven waarvan alle percelen gelegen zijn in een Natura2000- of een grondwaterbeschermingsgebied (GWB-gebied), mits zij er voor zorg dragen dat 80% van het beschikbare areaal op het bedrijf grasland is. Deze voorwaarde geldt ook voor landbouwbedrijven die door de derogatiebeschikking vanaf het jaar 2024 geen derogatievergunning meer kunnen aanvragen, omdat hun percelen gelegen zijn in een gebied nabij een Natura2000-gebied.

Bijdrage

De subsidie op basis van deze regeling betreft een tijdelijke tegemoetkoming voor een gedeelte van de extra kosten die derogatiebedrijven moeten maken als gevolg van de versnelde afbouw van derogatie. De regeling wordt opengesteld in de jaren 2023, 2024 en 2025.

Door de stapsgewijze verlaging van de stikstofgebruiksnorm dierlijke mest (derogatienorm) van 230 of 250 kg stikstof per hectare naar 170kg stikstof per hectare in 2026, wordt de mestplaatsingsruimte per hectare verlaagd. De subsidie die kan worden ontvangen is afhankelijk van de mate van terugval in de mestplaatsingsruimte door afname van de derogatienorm en het aantal hectare dat in feitelijk gebruik is bij het bedrijf.

Forfaitaire vergoeding

In de regeling wordt uitgegaan van een forfaitaire vergoeding van € 20 per tien kg stikstof uit dierlijke mest per hectare terugval in de mestplaatsingsruimte.

Aanvragen vanaf 1 juni en wie het eerst komt die het eerst maalt

Aanvragen kunnen jaarlijks van 1 juni tot en met 30 juni worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen.

Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.

Meer over Flynth

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin