Doorgaan naar artikel

Gemiddeld beter resultaat in turbulent jaar

Veel melkveehouders zagen hun inkomsten in het turbulente jaar 2017 toenemen. De totale ontvangsten melkveehouderij waren ruim 11 cent hoger dan in 2016. Als gevolg van het fosfaatreductieplan nam de omvang van de veestapel af. Desondanks zorgde de productiestijging per koe voor een grotere melkplas. De jaarproductie van het gemiddelde bedrijf in de Flynth database nam toe tot 1,07 miljoen kg melk.

Niet alleen de geleverde kilo’s melk, maar vooral ook de ontvangen melkprijs was flink hoger in 2017. De voorschotbetaling klom met bijna 10 cent naar ruim 38 cent per kg melk, bij een gemiddeld eiwitgehalte van 3,59%. Een stijging van circa 10 cent op een melkplas van ruim 1 miljoen kg melk betekent dat de melkveehouder gemiddeld ruim € 100.000 meer melkgeld ontvangt. Als gevolg van het fosfaatreductieplan zijn de veeverkopen fors gestegen en dus ook de bijbehorende omzet. Ondanks het ruimere aanbod slachtvee bleef een daling van slachtprijzen uit. Melkveehouders zagen de post omzet vee stijgen van 2,64 cent in 2016 naar 3,47 cent in 2017.

Uitgaven voor melkproductie licht gestegen

De uitgaven voor voer stegen per saldo met 0,2 cent. Melkveehouders hebben meer geld uitgegeven aan krachtvoer en bijproducten en hebben minder ruwvoer aangekocht in 2017. Regionaal waren er verschillen, maar gemiddeld gaat 2017 de boeken in als een goed groeiseizoen. Strategisch gezien hebben veel veehouders de keuze gemaakt voor een hoge melkproductie per koe. Opvallend is dat kosten voor gewassen en veegerelateerde uitgaven stabiel zijn gebleven.

Spreiding heffingen fosfaatreductieplan

Het aantal stuks vrouwelijk jongvee is onder invloed van het fosfaatreductieplan 2017 fors gedaald. Door te voldoen aan de GVE-doelstelling konden boetes vermeden worden en bij minder GVE’s werd een bonus uitgekeerd. Uit de resultaten blijkt dat de heffing gemiddeld 0,25 cent per kg melk bedroeg, oftewel ruim € 2.500 op jaarbasis. Bijna 10% van de melkveehouders heeft een forse boete betaald over periode 1 tot en met 4. In totaal meer dan € 10.000 euro oftewel ruim 1 cent per kg melk. Daarentegen heeft ruim 10% van de melkveehouders een bonus ontvangen van € 2.500 euro of meer. De verrekeningen over de 5e periode en van melkveehouders die bezwaar hebben gemaakt, zijn in de cijfers van 2017 nog niet verwerkt.

Stijging pachtprijzen en dalende rentelasten

De uitgaven voor onroerend goed en machines en werktuigen zijn gezamenlijk met 0,7 cent per kg melk toegenomen. Verklaring hiervoor is het uitgestelde onderhoud uit 2016. Opvallend is ook de stijging van betaalde pacht van 1,19 cent per kg melk naar 1,45 cent per kg melk in 2017. Vaak moet na afloop van een pachttermijn voor het aangaan van een nieuwe termijn een hogere prijs betaald worden. Tot slot daalden de rentelasten per kg melk. Dit is voornamelijk gerelateerd aan de grotere melkplas, minder nieuwe financieringen en een iets lager rentepercentage.

Prognose: plan uw uitgaven

Het jaar 2017 is qua kasstroom voor veel melkveehouders uiteindelijk een goed jaar geworden. Fiscaal gezien is – door de meeste melkveehouders – een historisch hoge winst behaald. Naast de hoge melkprijs is dat mede veroorzaakt door het vervallen van leasekosten voor melkquotum, het vervallen van de superheffing en lagere mestafzetprijzen. Als gevolg van de resultaten is het verstandig rekening te houden met hoge(re) belastingaanslagen die gedurende 2018 opgelegd kunnen worden. Gecombineerd met de reeds ingezette daling van de melkprijzen en matige vooruitzichten, kan dit tot knellende financiële situaties leiden.

Planning liquiditeit

Het is daarom juist nu extra nuttig om een liquiditeitsplanning te maken! Dat maakt inzichtelijk wanneer er tekorten op uw lopende rekening kunnen ontstaan. Flynth kan u hierbij ondersteunen of een liquiditeitsplanning voor u maken. Neem contact op met uw adviseur, mail naar agro@flynth.nl of bel met (088) 236 7777.

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen.

Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.

Meer over Flynth

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin