Doorgaan naar artikel

Fiscaal vriendelijk investeren in een schoon erf

Bent u als melkveehouder van plan om te gaan investeren in het verbeteren of aanpassen van uw erfverharding, voer- en vaste mestopslagen, externe veeverblijven en koepaden? Denk dan aan de Maatlat Schoon Erf.

De overheid heeft de Maatlat Schoon Erf opgenomen in de MIA/Vamil regeling om fiscaal voordeel te genereren voor investeringen die bijdragen aan schoner oppervlaktewater. Die maatlat is al een tijdje van kracht. Vanuit de Europese Kaderrichtlijn water is het de bedoeling dat er in 2027 nul emissie is naar het oppervlaktewater. Boeren spelen daar een belangrijke rol in. Belangrijkste doelstelling van de maatlat is het stimuleren van investeringen die emissies voorkomen uit mest, compost, reinigingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer. De Maatlat Schoon Erf biedt agrarisch ondernemers de mogelijkheid zich te laten certificeren. Het betreft maatregelen voor de inrichting van het erf bovenop de geldende wettelijke regels.

Mogelijkheid extra investeringsaftrek en willekeurig afschrijven

Met Milieu-investeringsaftrek (MIA) is het mogelijk om 13,5% extra van de investeringskosten op de winst in minder te brengen. Daarnaast kan met Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) afgeweken worden van de reguliere afschrijving en mag de afschrijving voor 75% willekeurig plaatsvinden. Aan de kosten die in aanmerking komen voor MIA en voor Vamil zijn wel grenzen gesteld. Lees hier meer.

Technische uitvoering Schoon Erf

Per onderdeel op het erf waarvoor de Maatlat Schoon Erf geldt worden maatregelen geëist bovenop de wettelijke regels. Een drietal voorbeelden hiervan zijn:

1. Voor voeropslagen (kuilvoer en bijproducten) is een afschot in de vloer van 1% richting een goot of put verplicht. De afvoer van deze moet aangesloten zijn op een externe opslag van minimaal 5 m³ of rechtstreeks zijn aangesloten op de mestput en voorzien van een gescheiden afvoer voor schoon en verontreinigd water. De maximale afstand tot een goot of put mag binnen de voeropslag maximaal 4 meter zijn. De afstand van de opslag tot de dichtstbijzijnde sloot mag minimaal 5 meter zijn. Alle naden moeten afgewerkt met een zuurbestendige bitumenkit.

2. Een mestvaalt moet alle aanwezige stromest op het bedrijf kunnen opslaan met een minimale oppervlakte van 60 m². De vloer moet op 1% afschot liggen naar het afvoerputje en alle naden moeten gecertificeerd afgekit worden.

3. Erfverharding bestaat uit een vloeistofdichte vloer welke is voorzien van één afvoerput per 100 m². Het regenwater dat valt op de daken rondom het erf moet apart worden afgevoerd naar het oppervlaktewater of een separate opvang.

Ondersteuning en advies

Voor het uitvoeren van de maatregelen moet gecontroleerd worden of het project voldoet aan de eisen binnen de maatlat. En na uitvoering moeten de maatregelen gemeld worden voor de benodigde certificering. Voor de meeste onderdelen binnen de maatlat is bij de gemeente een aanlegvergunning en/of een wijziging van de geldende milieuvergunning of melding activiteitenbesluit nodig. Voor meer informatie of begeleiding van de plannen kunt u contact opnemen met Flynth Adviseurs en Accountants via 088 236 77 77 of Rombou via 088 236 82 36.

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen.

Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.

Meer over Flynth

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin