Doorgaan naar artikel

Bruto geldstroom gestegen met 48.000 euro in 2016/2017

Bruto geldstroom gestegen met 48.000 euro in 2016/2017 partner

Bruto geldstroom gestegen met 48.000 euro in 2016/2017

Het resultaat van de Nederlandse melkveehouderij is tussen juli 2016 en juni 2017 fors verbeterd ten opzichte van een jaar eerder. Dit komt vooral door een stijging van de melkprijs met 2,9 cent en het wegvallen van de superheffing. De uitgaven zijn in 2016/2017 met 0,4 cent gedaald. Het beschikbare bedrag voor privé, aflossingen en investeringen is met ruim 47.600 euro per bedrijf gestegen. Inkomsten hoger, mede door groei, maar nog beneden gemiddeld.

De bruto geldstroom komt over 2016/2017 circa 4,3 cent hoger uit dan in 2015/2016 maar is daarmee nog 2,5 cent lager dan het langjarig gemiddelde van 18,6 cent per kg. De omzet vee is gestegen met 0,6 cent per kg melk door de verkoop van meer melkkoeien, de uitstoot van melkkoeien steeg van 27% naar 35%. De overige bedrijfsopbrengsten daalden van 3,71 naar 3,45 (-7% ) mede doordat het bedrag per bedrijf (-4%) door meer kg melk gedeeld wordt. Per bedrijf is er 1.017.400 kg melk afgeleverd (31.800 kg meer, +3,2%). De melkproductie per melkkoe steeg het laatste jaar met 106 kg naar 8738 kg (+1,2%). Het aantal melkkoeien per bedrijf is gestegen met 2,3 (+2,0%).

Uitgaven ook lager

Aan de uitgavenkant daalde het totaal met 0,4 cent. De directe uitgaven daalden met 0,14 cent de indirecte uitgaven daalden met 0,25 cent. De uitgaven van krachtvoer stegen met 0,26 doordat er meer krachtvoer gevoerd is en de prijs van brok hoger lag. De uitgaven aan ruwvoer daalden met 0,31. Ruwvoer was in 2016/2017 goedkoper dan in 2015/2016 en op veel bedrijven was er minder ruwvoer benodigd voor het jongvee. Het absolute aantal stuks jongvee daalde met 8,7% per melkkoe. De jongveebezetting nam af met 10,4%. Uitgedrukt in kg melk verminderde de bezetting met 11,5%. De totale uitgaven aan voer zijn met 0,04 cent gedaald per kg melk. De kunstmestkosten waren in 2016/2017 0,13 cent (-14%) per kg melk lager doordat kunstmest goedkoper werd en er minder kg N gestrooid is. De intensiteit kg melk per ha bleef nagenoeg gelijk.

Hogere mestafzetkosten, lagere rentekosten

De afzetkosten van organische mest zijn per bedrijf met 900 euro gestegen (+10%) naar 9000 euro. Per kg melk was dat een stijging van 0,06 cent (+7%) naar een niveau van 0,88 cent per kg melk. Voor de meeste vaste uitgaven geldt dat deze zijn gedaald per kg melk, mede door de hogere melkleverantie. Uitzonderingen zijn de betaalde pacht, deze steeg met 0,16 cent van 1,10 naar 1,26 cent per kg melk (+15%). De grootste daling van de vaste uitgaven was de post rente. Deze daalde met 0,32 van 3,48 naar 3,16 cent per kg melk (-9%). Het bedrag dat beschikbaar was voor privé, aflossingen en reservering steeg met 4,48 , van 6,56 naar 11,04, maar blijft nog ruim 1,1 cent onder het gemiddelde van 2010 – 2017 ad. 12,22 cent per kg melk. De prognose voor het kalenderjaar 2017 komt uit op een bedrag van 16,1 cent per kg melk en komt daarmee 3,9 cent boven het gemiddelde van de laatste 8 jaar. Per bedrijf is het bedrag dat beschikbaar is gestegen met 47.600 van 64.700 naar 112.300 euro.

Liquiditeitsprognose

Meer dan 1.000 bedrijven laten een periodieke rapportage opstellen door Flynth. Elk kwartaal ontvangen ze een kwartaalbericht met een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven. Voor deze uitgave van Melkvee 100+ heeft Flynth de resultaten van 2016/2017 geanalyseerd van 900 zuivere melkveehouderij bedrijven. De genoemde bedragen zijn exclusief btw.

De resultaten zijn op kasbasis. Dat betekent dat voor de uiteindelijk te verwachten winst de melkgeld ontvangsten een maand achterlopen wat het resultaat dus nog wat verhoogd. Voor 2017 wordt de jaarwinst mede hoger omdat alle melkquota kosten (afschrijving, lease en superheffing) vervallen zijn.

Weliswaar zal de aanwas vee negatief zijn door de vele vee-verkopen en een lager jongveebezetting op eindbalans en zullen er wellicht hogere kosten zijn doordat er GVE-boetes ingehouden worden. Verwacht wordt dat door een 8 a 9 cent hogere melkprijs de winst op een hoog niveau komt per bedrijf en daardoor de belastingdruk toeneemt.

Plan uw liquiditeitsontwikkeling

Door de hogere melkprijs in 2017 gaan praktisch alle melkveehouders belasting betalen over hun resultaat. Advies aan melkveehouders: stel een liquiditeitsprognose op. Plan uw verwachte ontvangsten en uitgaven en houdt rekening met geschatte voerkosten en de melkprijsontwikkeling. Vraag uw adviseur naar mogelijkheden voor vermindering belastingdruk.

Meer informatie vindt u op www.flynth.nl/prognose

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen.

Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.

Meer over Flynth
Beheer
WP Admin