Doorgaan naar artikel

Ideale omstandigheden om Snelle Lente Rogge te zaaien

De teelt van Snelle Lente Rogge is een succes. Na een eerste introductie in 2018 is dit jaar voor het tweede achtereenvolgende jaar meer Snelle Lente Rogge gezaaid.

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen waarom de teelt van Snelle Lente Rogge zo succesvol is.

1. Snelle Lente Rogge vangt ook echt reststikstof

Uit onderzoek en op basis van praktijkervaringen is gebleken dat, als gevolg van een vlotte kieming, de in het najaar in de bodem aanwezige hoeveelheid reststikstof razendsnel wordt opgenomen. De hoeveelheid reststikstof wordt zelfs zover gereduceerd, dat dit duidelijk onder de grenswaarde van 50 mg op basis van de Europese Nitraatrichtlijn ligt. Meer gedetailleerde informatie over deze resultaten is te verkrijgen bij uw regionale KWS-adviseur.

2. De behoefte aan meer eiwit afkomstig van eigen grond is groot

Om voor te sorteren op mogelijke regelgeving m.b.t. het gebruik van eiwit en om minder afhankelijk te zijn van de aankoop van eiwit van buiten het bedrijf, wordt de productie van eiwit op het eigen bedrijf steeds belangrijker. Dit kan door de teelt van gras of gras/klaver en door de teelt van Snelle Lente Rogge. Er kan wel vastgesteld worden dat het heel lastig is voor veebedrijven op met name zandgrond om als gevolg van de droogte tijdens de groeiseizoenen, de ruwvoerpositie met gras op peil te brengen, laat staan te houden. Dit heeft vervolgens direct gevolgen voor de eiwitproductie uit gras op deze bedrijven waardoor er, wat juist niet de bedoeling is, eiwit van buiten het bedrijf moet worden aangekocht om te voorzien in de eiwitbehoefte van het vee. De teelt van Snelle Lente Rogge is eenvoudig en geeft een veel grotere slagingskans dan de teelt van andere eiwithoudende gewassen. Bovendien is er ondertussen veel ervaring opgedaan. Wilt u hierover meer informatie? Vraag ernaar bij uw regionale KWS-adviseur of kijk op www.kwsmaiszaad.com/nl/products/snelle-lente-rogge.

3. Snelle Lente Rogge verbetert de ruwvoerpositie

Snelle Lente Rogge, wat speciaal ontwikkeld is als voedergewas, is ook dit voorjaar in staat gebleken zich zeer snel te ontwikkelen. Uit metingen en wegingen kwam naar voren dat bij een oogst omstreeks half april, drogestopbrengsten tussen 4.000 en 5.000 kg per hectare gerealiseerd zijn. Dit is in groeistadium 37/39, het zogenaamde vlagbladstadium, waarbij het laatste blad zich uitrolt. De gewashoogte is dan ongeveer 70 cm. Dit kan bij gunstige winter- en voorjaarsomstandigheden al in de eerste week van april het geval zijn tot, bij minder gunstige groeiomstandigheden, ten laatste eind april. De opbrengsten zijn daarmee hoger dan de ouderwetse snijrogge, waarmee Snelle Lente Rogge in de praktijk nogal eens verward wordt. Ondertussen zijn ook veel uitslagen bekend van ingekuilde Snelle Lente Rogge. De resultaten van het geconserveerde product bevestigen de kwaliteit. Van product wat in 1 werkgang gemaaid, gekneusd en breed weggelegd is, lag het drogestofpercentage bij inkuilen tussen de 30 en 40%. De VEM- en ruw eiwitwaarden van de binnengekomen analyses ligt gemiddeld op respectievelijk 980 en 17%. Meer informatie en complete uitslagen zijn te verkrijgen bij uw regionale KWS-adviseur op www.kwsmaiszaad.com/nl/contact. KWS nodigt iedere geïnteresseerde teler en loonwerker van harte uit om hier navraag naar te doen!

4. Het klimaat verandert, waardoor er meer ruimte ontstaat voor de teelt van Snelle Lente Rogge

Het klimaat verandert, daarover is geen discussie meer. Met name de afgelopen drie jaar zijn de groeiseizoenen overwegend te droog, waardoor met name op zandgrond de grasgroei achter is gebleven bij de verwachtingen. Er zal, met de (nieuwe) realiteit wat betreft droogte in het achterhoofd, echt nagedacht moeten worden over de vraag hoe onder dergelijke omstandigheden de genetische opbrengst van gras in de praktijk nog gerealiseerd kan worden. Dit moet dan ook nog eens zonder de kostprijs voor de productie van gras nog meer te moeten verhogen door meer te beregenen. Voor zover dat, gelet op de vele beregeningsverboden, mogelijk is. Geen gemakkelijke opgave, of juist wel door andere gewassen die efficiënter met water omgaan, meer de ruimte te geven. Dit wetende en rekening houdende met het gegeven dat de winters steeds milder worden, maakt dat het zo goed mogelijk is om Snelle Lente Rogge te telen. Er zijn critici die beweren dat de teelt van Snelle Lente Rogge ten koste gaat van de hoofdteelt, omdat het vocht onttrekt wat noodzakelijk is voor de kieming en jeugdgroei van de mais. Snelle Lente Rogge kan echter juist vroeger dan de ouderwetse snijrogge en vroeger dan Italiaans Raaigras gemaaid worden, omdat het eerder in april de gewenste opbrengst haalt. Er zijn uit de praktijk geen aanwijzingen dat de beginontwikkeling van de mais, als gevolg van de teelt van Snelle Lente Rogge, minder goed is. Er zal ook wat stikstof bemest moeten worden, wat gedeeltelijk ten koste van de gebruiksruimte op bedrijfsniveau gaat. Dat is waar. Maar wat is het alternatief? Het alternatief op zandgrond is gras wat, ondanks de stikstofgift, te lage opbrengsten geeft als gevolg van droogte. Daarnaast moet het tegen hoge kosten, als gevolg van droogteschade of door vreterij van Engerlingen, in veel gevallen binnen drie jaar vervangen of doorgezaaid worden. Anderzijds vraagt een vanggewas wat niet geoogst, maar mechanisch of chemisch vernietigd wordt, stikstof voor het verteringsproces.

Met Snelle Lente Rogge is er de zekerheid van een goede opbrengst en kwaliteit al vroeg in april. In de huidige tijd is dat de welkome aanvulling op het melkveebedrijf. Veel veehouders hebben daarom ondertussen dit jaar gekozen voor de zaai van Snelle Lente Rogge.

Nog niet besteld? Wees er dan snel bij!

Wilt u dit jaar ook nog Snelle Lente Rogge zaaien en heeft u nog niet besteld? Wees er dan snel bij omdat de voorraad aan zaaizaad nog beperkt is. U kunt de Snelle Lente Rogge bestellen bij uw leverancier, bij uw regionale KWS-adviseur of op www.kwsmaiszaad.com/nl/products/snelle-lente-rogge.

Snelle Lente Rogge is bij de zaai duidelijk herkenbaar, omdat het in de kenmerkende oranje KWS-verpakking wordt geleverd.

Al meer dan 160 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS.

KWS Benelux is als onafhankelijk kweekbedrijf marktleider in de Benelux in maïszaden.

De doelstelling is om iedere maïsteler te voorzien van toegevoegde waarde op het landbouwbedrijf in de vorm van goede, op het bedrijf passende, maïsrassen en een professionele teeltbegeleiding. Met trots, passie en de ervaring die is opgedaan in de landbouwpraktijk werken de medewerkers van KWS Benelux dagelijks aan het behalen van deze doelstelling.

KWS hanteert in de Benelux al meer dan 20 jaar een duidelijke visie die volledig conform is aan de goede landbouwpraktijk. Deze visie is gebaseerd op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. KWS streeft, op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs.

Meer over KWS

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin