Doorgaan naar artikel

Grasonderzaai in maïs succesvol bij een goede toepassing

Vanaf 2019 gelden vanuit het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn strengere eisen aan de maisteelt op derogatiebedrijven op zand- en lössgronden. Oogst na 1 okober is alleen toegestaan als de teler gras onderzaai toepast. Hij is dan vrij om het ideale oogstmoment te kiezen.

Door toepassing van grasonderzaai is niet de kalender bepalend voor het oogstmoment, maar het teeltoptimum. Bovendien wordt dan een grote werkpiek in de laatste weken van september bij de loonwerker voorkomen. Er zijn enkele loonwerkbedrijven die al enige jaren met succes grasonderzaai in maïs toepassen. Ook in maïs, wat uiteindelijk geoogst wordt als MKS of CCM.

Onderzaai kort voor het sluiten van het gewas

Een van de meest succesvolle methoden is onderzaai kort voor het sluiten van het gewas (6e bladstadium – eind juni) in combinatie in combinatie met schoffelen van de rijen tussen de maïs. Bij grasonderzaai wordt meestal gekozen voor Italiaans Raaigras. De te zaaien hoeveelheid is hierbij 20 kg/ha. Zodra de maïs geoogst is, krijgt het gras direct de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen als vanggewas van reststikstof. Een voorwaarde voor het welslagen is wel dat er liefst onder goede omstandigheden geoogst wordt, zodat voorkomen wordt dat er rij- en daarmee structuurschade ontstaat. Bij schade aan de bodem kan er op maïspercelen met gras geen grondbewerking meer plaatsvinden.

Onderzaai vereist een bijpassende middelenkeuze voor de bestrijding van onkruiden

Een ander belangrijk punt is dat er bij grasonderzaai rekening gehouden wordt met de middelenkeuze voor de onkruidbestrijding. Bij onderzaai van Italiaans raaigras is het uiteraard van belang om geen middelen toe te passen die het gras te veel remmen of zelfs doden. De loonbedrijven welke de maïs op de betreffende percelen ook gezaaid hebben, kennen de percelen en weten op welk moment en met welke middelen de onkruiden op deze percelen tegen onkruid bestreden moeten worden. In overleg met uw loonwerker en/of maïszadenleverancier wordt de slagingskans van het vanggewas/de groenbemester dan het grootst.

Dit jaar veel demovelden waar een succesvolle maïsteelt vanaf 2019 wordt getoond

KWS heeft dit jaar veel maïsdemovelden gezaaid waarop grasonderzaai met behoud van een succesvolle teelt van maïs gedemonstreerd gaat worden. Telers die geen onderzaai willen toepassen, hebben bij KWS ook de keuze uit een uitgebreid pakket aan vroege maïsrassen die voor 1 oktober oogstbaar zijn. Ook dit zal worden getoond op de maïsdemodagen. U bent alvast van harte uitgenodigd om in september de resultaten te komen bekijken!

Al meer dan 160 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS.

KWS Benelux is als onafhankelijk kweekbedrijf marktleider in de Benelux in maïszaden.

De doelstelling is om iedere maïsteler te voorzien van toegevoegde waarde op het landbouwbedrijf in de vorm van goede, op het bedrijf passende, maïsrassen en een professionele teeltbegeleiding. Met trots, passie en de ervaring die is opgedaan in de landbouwpraktijk werken de medewerkers van KWS Benelux dagelijks aan het behalen van deze doelstelling.

KWS hanteert in de Benelux al meer dan 20 jaar een duidelijke visie die volledig conform is aan de goede landbouwpraktijk. Deze visie is gebaseerd op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. KWS streeft, op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs.

Meer over KWS

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin