Doorgaan naar artikel

Binnenkort Snelle Lente Rogge oogsten!

Snelle Lente Rogge biedt, als onderdeel van het Maïs-Rogge-Maïs (MRM) voedergewassenprogramma, de unieke combinatie van vanggewas met die van eiwitproducent. Snelle Lente Rogge zorgt samen met tijdig rijpe maïs voor een jaarrond teelt op hetzelfde perceel waarbij de maximale eiwit- en zetmeelopbrengst van het eigen bedrijf gehaald wordt. Op deze manier wordt gewerkt aan een toekomstbestendige melkveehouderij waarbij een minder grote afhankelijkheid van mondiale eiwit- en energiebronnen centraal staat.

Snelle Lente Rogge, wat speciaal ontwikkeld is als voedergewas, is in staat om zich in het vroege voorjaar zeer snel te ontwikkelen. Uit metingen en wegingen is gebleken dat bij een oogst omstreeks half april, drogestopbrengsten gerealiseerd worden tussen tussen 4.000 en 5.000 kg per hectare. Dit is in groeistadium 37/39, het zogenaamde vlagbladstadium, waarbij het laatste blad zich uitrolt. Dit kan bij gunstige winter- en voorjaarsomstandigheden al in de eerste week van april het geval zijn tot, bij minder gunstige groeiomstandigheden, ten laatste eind april. De opbrengsten liggen daarmee beduidend hoger dan de traditionele blad-/snijrogge, triticale en Italiaans Raaigras. Afhankelijk van de hoogte van bijbemesting met stikstof, ligt het ruw eiwit percentage van het verse product tussen de 15 en 18%. Dit is vergelijkbaar met de hoge kwaliteit van gras. Dit resulteert in een eiwitopbrengst tussen 640 en 950 kg eiwit per hectare en bij een marktprijs van 0,60 Euro/kg eiwit in een bruto financiële opbrengst van 500 Euro.

Kies de juiste maaihoogte

Bij het maaien is een maaihoogte van 8-10 cm gewenst. Door deze maaihoogte aan te houden wordt contaminatie met gronddeeltjes en daarmee kwaliteitsvermindering voorkomen. Bij het maaien ligt het droge stof percentage rond de 20%. Kies voor maaien voor een optimale droging door het gewas het beste gekneusd en breed weg te leggen. Heel belangrijk is ook dat de hark en de pick up van de pers of hakselaar aangepast wordt aan de maaihoogte en dan ook echt hoger wordt afgesteld.

Kies het juist maaimoment

De drogestofopbrengst van 4.000 tot 5.000 kg is bereikt bij een gewaslengte van ongeveer 70 cm. Veel beter is het om te maaien onder gunstige drogingsomstandigsheden. Het weer is dus bepalend, meer nog dan de ideale gewaslengte.

Het ideale drogestofpercentage van het gewas bij oogst ligt tussen de 30 en 35%. De meest toegepaste manieren van oogsten zijn het oprapen en hakselen door een hakselaar met een gangbare gras pick-up of persen in balen en vervolgens wikkelen. Bij een latere oogst neemt door toename van de gewasmassa de drogestofopbrengst verder toe en het eiwitpercentage af. Ook met het oog op het zaaiklaar maken en het zaaien van de maïs is langer wachten niet wenselijk.

Snelle Lente Rogge geeft geen extra uitdroging van de bouwvoor

Er wordt door critici beweerd dat de teelt van Snelle Lente Rogge de zode meer uitdroogt dan een gangbaar vanggewas, wat ten koste zou gaan van de beginontwikkeling van de maïs. Dat is echter om drie redenen niet het geval:

1. Snelle Lente Rogge moet niet al in februari of maart mechanisch vernietigd worden. Van percelen waarop het vanggewas mechanisch vernietigd is, droogt door de grondbewerking in combinatie met de schrale oostenwind de bouwvoor harder uit dan van percelen met Snelle Lente Rogge waarvan de bouwvoor tot na de oogst onaangeroerd blijft.

2. Snelle Lente Rogge is in de basis een hybride rogge. Het grote voordeel ten opzichte van de ouderwetse blad- of snijrogge is dat Snelle Lente Rogge veel meer uitstoelt en al in het vroege voorjaar veel harder groeit. Vervolgens kan dan in april ook veel eerder geoogst worden, waarbij een drogestofopbrengst behaald wordt, die vergelijkbaar is met de opbrengst van de ouderwetse rogge die anders in mei wordt geoogst.

3. Na de oogst van Snelle Lente Rogge treedt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld gras, geen hergroei van het gewas op. Het gewas hoeft dus niet met glyfosaat doodgespoten te worden en het is na de zaai van de maïs geen concurrent meer op het vlak van de vocht en nutriënten.

Geen bespuiting met glyfosaat nodig na de teelt van Snelle Lente Rogge!

Na de oogst van Snelle Lente Rogge moet zo snel mogelijk begonnen worden met de grondbewerking en zaaibedbereiding voor de zaai van maïs. Dit is enerzijds nodig om geen groeidagen te verliezen en daarmee het groeiseizoen van de maïs ten volle te benutten. Frees daarom het perceel direct of bewerk het met een schijveneg. Vervolgens komt dan het bemesten, ploegen, zaaiklaar maken en zaaien aan de orde. Anderzijds is het belangrijk om zo snel mogelijk na de oogst een grondbewerking uit te voeren om onnodig vochtverlies en daarmee uitdroging van het zaaibed voor maïs te voorkomen.

Nauwelijks hergroei

Om het vanggewas op het vlak van de benutting van water en nutriënten geen concurrent van de maïs te laten zijn, dient het vanggewas in het voorjaar tijdig vernietigd te worden. De chemische vernietiging van het ‘ouderwetse’ vanggewas met glyfosaat staat echter onder druk. Het alternatief, de mechanische vernietiging kost tijd, diesel en daarmee geld. Snelle Lente Rogge laat na de oogst van het gewas en de daarop volgende grondbewerking nauwelijks hergroei zien. Dit betekent dat het aanwezige vocht en nutriënten volledig ten gunste komen van het volg- en hoofdgewas maïs. Ook dit is een groot voordeel van het gebruik van Snelle Lente Rogge als vanggewas ten opzichte van andere gangbare vanggewassen.

Snelle Lente Rogge is daarmee geen vanggewas wat geld kost maar is een volwaardig gewas tussen twee teelten maïs wat juist geld oplevert. Daarmee is de combinatie van, in de korrel tijdig rijpe maïs en Snelle Lente Rogge een voedergewassenprogramma met de hoogste eiwit- en energieopbrengst per hectare. Daarnaast is de combinatie het minst milieubelastend en daarmee het meest duurzaam voor wat betreft nitraat, broeikasgassen, waterverbruik en landgebruik. Gelet op de vele positieve ervaringen van gebruikers van het afgelopen jaar is Snelle Lente Rogge de beste combinatie van vanggewas na maïs en eiwitproducent.

Meer informatie over de teelt van Snelle Lente Rogge is te vinden op de KWS facebook pagina en op https://www.kwsmaiszaad.com/nl/guides/snelle-lente-rogge/.

Al meer dan 160 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS.

KWS Benelux is als onafhankelijk kweekbedrijf marktleider in de Benelux in maïszaden.

De doelstelling is om iedere maïsteler te voorzien van toegevoegde waarde op het landbouwbedrijf in de vorm van goede, op het bedrijf passende, maïsrassen en een professionele teeltbegeleiding. Met trots, passie en de ervaring die is opgedaan in de landbouwpraktijk werken de medewerkers van KWS Benelux dagelijks aan het behalen van deze doelstelling.

KWS hanteert in de Benelux al meer dan 20 jaar een duidelijke visie die volledig conform is aan de goede landbouwpraktijk. Deze visie is gebaseerd op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. KWS streeft, op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs.

Meer over KWS

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin