Doorgaan naar artikel

Binnenkort Snelle Lente Rogge oogsten!

Foto's: KWS partner

Foto's: KWS

Het optimale oogstmoment van Snelle Lenterogge is in het vlagbladstadium, waarbij het laatste blad zich uitrolt. Dit is bereikt bij een gewaslengte van ongeveer 70 cm. Dat moment nadert met rasse schreden.

Snelle Lente Rogge is een product afkomstig uit de hybride rogge veredeling van KWS en is speciaal ontwikkeld is als voedergewas tussen twee teelten maïs. Het combineert de eigenschappen van een vanggewas met die van een eiwitproducent. Met Snelle Lente Rogge is de milieubelasting lager en is een veebedrijf voor haar noodzakelijke eiwitvoorziening minder afhankelijk van externe eiwitbronnen.

Al vroeg in april hoge droge stof- en eiwitopbrengsten

Snelle Lente Rogge is in staat om zich in het vroege voorjaar zeer snel te ontwikkelen door, in vergelijking met de traditionele snij- of bladrogge meer uitstoeling en een snellere lengtegroei. Bij de oogst in april kunnen wel drogestopbrengsten tussen 4.000 en 5.000 kg per hectare worden behaald. Afhankelijk van de hoogte van bijbemesting met stikstof, ligt het ruw eiwit percentage van het verse product bij de oogst tussen de 15 en 18%. Dit is vergelijkbaar met de hoge kwaliteit van gras. Dit resulteert in een eiwitopbrengst tussen 640 en 950 kg eiwit per hectare en bij een marktprijs van 0,60 Euro/kg eiwit in een bruto financiële opbrengst van 500 Euro.

Kies het juiste oogstmoment

Het optimale oogstmoment is in groeistadium 37/39, het zogenaamde vlagbladstadium, waarbij het laatste blad zich uitrolt. Dit is bereikt bij een gewaslengte van ongeveer 70 cm. Veel beter is het om te maaien onder gunstige drogingsomstandigheden. Het weer is dus bepalend voor het maaimoment, meer nog dan de ideale gewaslengte.

Bij het maaien is een maaihoogte van 8-10 cm gewenst. Door deze maaihoogte aan te houden wordt contaminatie met gronddeeltjes en daarmee kwaliteitsvermindering voorkomen. Bij het maaien ligt het droge stof percentage rond de 20%. Kies voor maaien voor een optimale droging door het gewas het beste gekneusd en breed weg te leggen. Een drogingstijd van maximaal 48 uur is gewenst om het ideale ds% van het geoogste product van 30- 35% te realiseren. De meest toegepaste manieren van oogsten zijn het hakselen of fijn gesneden persen in balen te persen en vervolgens te wikkelen. Bij een latere oogst richting eind april of begin mei neemt door toename van de gewasmassa de drogestofopbrengst verder toe, maar door verdunning het eiwitpercentage juist af. Ook met het oog op het zaaiklaar maken en het zaaien van de maïs is zo lang wachten niet wenselijk.

Snelle Lente Rogge geeft geen extra uitdroging van de bouwvoor

Voor een tijdige start van het groeiseizoen van de maïs is het wenselijk om na de oogst van de Snelle Lente Rogge zo snel als mogelijk de stoppelbewerking, bemesting, het ploegen en de zaaibedbereiding voor de zaai van maïs uit te voeren. Het gebruik van glyphosaat is voor of na deze bodembewerking niet nodig. Wanneer geploegd is voor zaai van de maïs, is hergroei en daarmee concurrentie op vocht en nutriënten met de volgteelt maïs niet aan de orde.

Door de tijdige oogst van de Snelle Lente Rogge in april blijft er voldoende vocht in de bodem achter voor een vlotte start van de volgteelt maïs. Bovendien is er minder vocht en nutriënten nodig voor vertering van de achtergebleven gewasresten. In tegenstelling tot wat soms nog beweert wordt, is van een te droog zaaibed voor de volgteelt maïs geen sprake. Hier is ondertussen heel veel praktijkervaring mee opgedaan.

Al meer dan 160 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS.

KWS Benelux is als onafhankelijk kweekbedrijf marktleider in de Benelux in maïszaden.

De doelstelling is om iedere maïsteler te voorzien van toegevoegde waarde op het landbouwbedrijf in de vorm van goede, op het bedrijf passende, maïsrassen en een professionele teeltbegeleiding. Met trots, passie en de ervaring die is opgedaan in de landbouwpraktijk werken de medewerkers van KWS Benelux dagelijks aan het behalen van deze doelstelling.

KWS hanteert in de Benelux al meer dan 20 jaar een duidelijke visie die volledig conform is aan de goede landbouwpraktijk. Deze visie is gebaseerd op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. KWS streeft, op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs.

Meer over KWS
Beheer
WP Admin