Doorgaan naar artikel

Vruchtbaarheid naar Amerikaans voorbeeld

Een goede vruchtbaarheid betekent meer melk per dag en -na 1 april 2015- meer cashflow. CRV heeft daarom het pakket met vruchtbaarheidskengetallen uitgebreid met insemination rate, conception rate en pregnancy rate zodat melkveehouders inzicht krijgen in de actuele vruchtbaarheid van de veestapel.

Vertrouwde kengetallen zoals tussenkalftijd, inseminatiegetal en de achterliggende cijfers die  vermeld staan op het overzicht Vruchtbaarheidsattentie geven veehouders en hun adviseurs veel informatie over de vruchtbaarheid van een koppel koeien. Deze getallen zijn echter berekend op basis van gegevens over een langere periode. CRV heeft nieuwe vruchtbaarheidskengetallen beschikbaar die inzicht geven in de actuele situatie  Deze cijfers zijn gebaseerd op kennis vanuit Amerika over het beoordelen van vruchtbaarheid op grote bedrijven, waarbij een vertaalslag is gemaakt naar de Nederlandse en Vlaamse praktijk.
De kengetallen insemination rate, conception rate en pregnancy rate (zie kader) worden sinds kort in VeeManager dagelijks berekend over een achterliggende periode van drie weken. ‘Zo worden veehouders en hun adviseurs direct geattendeerd op veranderingen en kunnen ze snel ingrijpen als dat nodig is’, aldus Kirsten Huijps van de afdeling innovatie bij CRV.
De nieuwe vruchtbaarheidskengetallen zijn beschikbaar voor alle bedrijven maar zijn het meest betrouwbaar voor koppels van meer dan 150 koeien, voegt Kirsten toe. ‘Op kleinere bedrijven is de invloed van één of enkele dieren op de uitkomst groot. Daardoor zullen de uitslagen meer schommelingen laten zien en is de factor toeval te groot om betrouwbare analyses te kunnen maken.’

Meer analysemogelijkheden

Naast de ontwikkeling van de nieuwe getallen voor grotere bedrijven verruimde CRV in VeeManager de mogelijkheden voor het maken van analyses van de vruchtbaarheid voor alle veehouders. Nieuw is bijvoorbeeld de mogelijkheid door te klikken naar een lijst van dieren waarop de berekening is gebaseerd en vervolgens naar de informatie van het individuele dier. Daarnaast kan ook het verloop van een kengetal over een bepaalde periode direct grafisch in beeld worden gebracht. Zo krijgen veehouders en vruchtbaarheidsadviseurs mooi en nuttig zicht op de vruchtbaarheid om er met hun management op in te kunnen spelen.

De nieuwe kengetallen insemination rate, conception rate en pregnancy rate hangen nauw met elkaar samen. In deze figuur staan tien koeien die in een periode van drie weken in aanmerking komen voor inseminatie. Als er daarvan zes worden geïnsemineerd is de insemination rate 60 procent. Als hiervan drie dieren drachtig worden is de conception rate 50 procent. De pregnancy rate is dan 30 procent omdat drie van de tien koeien die in een periode van drie weken voor inseminatie in aanmerking kwamen uiteindelijk drachtig zijn geworden.

NIEUWE VRUCHTBAARHEIDSKENGETALLEN

Voor een snel inzicht in de vruchtbaarheid op grotere bedrijven (vanaf 150 koeien) introduceert CRV drie nieuwe vruchtbaarheidskengetallen. 

De insemination rate (het percentage geïnsemineerde dieren) wordt berekend door het aantal geïnsemineerde dieren in een periode van drie weken te delen door het totaal aantal dieren dat in deze periode geïnsemineerd had kunnen worden. Hierbij wordt rekening gehouden met een wachtperiode na afkalven waarvan de lengte door de veehouder zelf wordt bepaald. De insemination rate geeft aan hoe goed de koeien tochtig worden en hoe goed de veehouder de tochtigheid signaleert. Bij de 25 procent beste bedrijven is het percentage geïnsemineerde dieren gemiddeld 42, bij de 25 procent minste bedrijven ligt dit gemiddeld op 24.

De conception rate (percentage geslaagde inseminaties) is het aantal geïnsemineerde dieren in een periode van drie weken dat drachtig is geworden, gedeeld door het totaal aantal geïnsemineerde dieren in deze periode. Dieren worden als drachtig aangemerkt als ze binnen 63 dagen na inseminatie door de veehouder drachtig zijn gemeld of binnen 56 dagen na inseminatie niet opnieuw zijn geïnsemineerd. De conception rate geeft aan hoe goed de koeien drachtig worden. De 25 procent beste bedrijven voor conception rate realiseren een percentage van 64, de kwart minste bedrijven komen uit op 35.

De pregnancy rate (percentage drachtig geworden dieren) wordt berekend door de insemination rate te vermenigvuldigen met de conception rate. Het is het percentage koeien dat in een periode van drie weken drachtig is geworden ten opzichte van de koeien die in deze periode geïnsemineerd hadden kunnen worden. De pregnancy rate geeft inzicht in de algemene status van de vruchtbaarheid van een koppel koeien. Voor dit kengetal scoren de kwart best presterende bedrijven gemiddeld 18 procent terwijl de kwart minste bedrijven uitkomen op gemiddeld 9.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin