Doorgaan naar artikel

Voorkom schade Maïskopbrand door juiste raskeuze!

Voorkom schade Maïskopbrand door juiste raskeuze!

Voorkom schade Maïskopbrand door juiste raskeuze!

Ook in 2017 is het aantal meldingen van aantasting van maïspercelen met Maïskopbrand verder toegenomen. Het is een tot nu toe door veel telers onderschat probleem wat voor grote schade in maïs kan zorgen.

Maiskopbrand of ook wel head smut genoemd is een schimmelziekte (Sphacelotheca reiliana) waar vanuit de praktijk vanaf 2012 melding wordt gemaakt. Mogelijk is de schimmelziekte ook al voor 2012 opgetreden, maar is toen niet als zodanig waargenomen. Daar waar het zich in het verleden hoofdzakelijk beperkte tot percelen mais op (rivier)klei, is de afgelopen twee jaar ook op grotere schaal aantasting in mais op zandgrond geconstateerd. In de praktijk wordt deze schimmelaantasting niet altijd herkend, omdat deze mogelijk verward wordt met de schimmel die Builenbrand veroorzaakt (Ustilago maydis).

De overeenkomst is dat beide schimmels in de grond overblijven, maar de mate van schade bij Maïskopbrand is veel groter. Maïskopbrand dringt via de wortels de plant binnen en de kans op aantasting van de toekomstige generatieve organen (kolf en pluim) neemt sterk toe naarmate de groeisnelheid van het gewas trager is. Een natte en/of koude junimaand draagt hieraan bij. Bij een aantasting met Maïskopbrand worden na de bloei de kolf en pluim van de maïsplant in sporen omgezet. Sterk aangetaste pluimen hebben een ‘flessenborstel’ aanzicht. Aangetaste kolven zijn kleiner dan gezonde, zijn peervormig en voelen zacht/pluizig aan. Bij een zware aantasting is een voor Maïskopbrand kenmerkende ‘zwarte stofwolk’ van schimmelsporen rond de hakselaar tijdens het hakselen van de maïs waar te nemen. Via deze machine en door de wind worden deze sporen verder op het bewuste, maar ook naar naburige percelen verspreid.

Tot meer dan 50% aantasting van het gewas met Maïskopbrand

Ook verspreiding via schoeisel is zeer wel mogelijk. Bij een gebleken aantasting dient een zeer goede hygiëne betracht te worden. De mate van aantasting en daarmee schade is afhankelijk van de (weers)omstandigheden, de schimmeldruk en de gevoeligheid van het gezaaide ras.

Gevallen van aantasting van 20% op perceelsniveau tot pleksgewijs zelfs 100% zijn bekend. Uit onderzoeken uitgevoerd door KWS in de afgelopen vier jaar is gebleken dat sommige maïsrassen niet of nauwelijks en andere juist heel sterk vatbaar zijn voor een Maïskopbrandaantasting. In observatieproeven, in de afgelopen vijf jaar uitgevoerd door WageningenUR, zijn de laatste vijf jaar de nieuwste rassen getest op Maïskopbrand. Ook in deze onderzoeken was aantasting te zien en varieerde de mate van aantasting van minder dan 0,1% tot 50%. Het gevolg is dat de opbrengst en voederwaarde van aangetaste gewassen aanmerkelijk lager liggen dan beperkt of niet aangetaste maïs.

Een door Maïskopbrand aangetast gewas kan volledig onbruikbaar worden. Helaas wordt toetsing op gevoeligheid voor Maïskopbrand en vermelding op de Aanbevelende Rassenlijst op dit moment nog niet ondersteund. Voor een eerlijk en betrouwbaar advies aan telers en om grote problemen te voorkomen, zou dit wel zeer gewenst zijn.

Maïsrassen Autens, Stabil, Megusto, Genialis, Kordalis en Figaro blijken ongevoelig voor Maïskopbrand

Het ploegen van de grond, voorafgaand aan de maisteelt vermindert de aantastingsgraad enigszins. Desondanks blijken gevoelige rassen onaanvaardbare hoge Maïskopbrandpercentages noteren. Ploegen is dus een cultuurtechnisch hulpmiddel, maar geen remedie op zich. Effectiever is het om voor teelt in het volgende seizoen de rassenkeuze aan te passen. Rassen waarvan na onderzoek en uit praktijkervaringen onomstotelijk is komen vast te staan dat deze niet of nauwelijks (<0.1%) gevoelig zijn voor maïskopbrand, zijn autens, stabil, megusto, genialis, kordalis en figaro. Vraag uw maïszadenleverancier om meer informatie over deze rassen.

Al meer dan 160 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS.

KWS Benelux is als onafhankelijk kweekbedrijf marktleider in de Benelux in maïszaden.

De doelstelling is om iedere maïsteler te voorzien van toegevoegde waarde op het landbouwbedrijf in de vorm van goede, op het bedrijf passende, maïsrassen en een professionele teeltbegeleiding. Met trots, passie en de ervaring die is opgedaan in de landbouwpraktijk werken de medewerkers van KWS Benelux dagelijks aan het behalen van deze doelstelling.

KWS hanteert in de Benelux al meer dan 20 jaar een duidelijke visie die volledig conform is aan de goede landbouwpraktijk. Deze visie is gebaseerd op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. KWS streeft, op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs.

Meer over KWS

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin