Doorgaan naar artikel

Voerkosten drukken wel door

De voerkosten vormen een flink deel van de totale kosten. Met name eiwitrijk krachtvoer is duur. - Foto: Mark Pasveer

De voerkosten vormen een flink deel van de totale kosten. Met name eiwitrijk krachtvoer is duur. - Foto: Mark Pasveer

Iedere melkveehouder heeft een mening over hetgeen het bedrijf aan gaat. Deze meningen worden vaak gedeeld in fora of gekoppeld aan artikelen die op internet staan. Melkvee100Plus peilt de meningen onder haar nieuwsbrieflezers via een enquête.

De lezers van Melkvee100Plus zien de almaar oplopende voerkosten als de kostenpost die hen het hardst raakt in het totaal van de stijgende kosten. Liefst 90% vinkt dit antwoord aan. Slecht enkele procenten vindt de energiekosten nu toch wel doordrukken, als ook de arbeidskosten en landkosten. De optie ‘rentekosten’ wordt door geen van de 117 respondenten genoemd. Wat betreft de variabele rente denkt een op de drie dat deze gelijk blijft aan het huidige niveau. Iets meer dan de helft voorziet toch een lichte rentestijging die tussen de 0% en 1% ligt.

Omdat de voerkosten het hardst doordrukken kunnen veehouders hierop reageren door managementmaatregelen door te voeren op het erf. Toch zegt 61% dat ze blijven vasthouden aan hun huidige voerstrategie. Ongeveer een op de vijf zegt het krachtvoerniveau te verminderen en nog eens een gelijk grote groep wil de productie per koe maximaliseren. Slecht een heel klein aandeel wil meer koeien gaan houden en meer melk produceren om zo de voerkosten te ‘verdunnen’.

‘Voerkosten van 8,23 pas ik nu niet aan’

Bij Henk Roseboom (53) in Bedum (Gr.) zijn de voerkosten nu 8,23 cent per kilo melk. “Normaal is dat 7,5 cent. Maar ik pas niets aan. Ik heb dat wel eens gedaan toen de melkprijs erg slecht was, maar uiteindelijk betaal je dat toch weer terug.” Hij ziet zijn voerkosten voorlopig ook niet stijgen. “Ik kon in september de krachtvoerprijzen voor een half jaar vastzetten op 2 cent onder de toen geldende prijs. Onze marge groeit bij de huidige melkprijs, maar toch minder dan ik had gehoopt.”

Marge

Om de overige kosten het hoofd te bieden, denkt een zeer klein percentage aan herfinanciering. Een kwart wil meer eigen energie opwekken en nog een kwart wil minder arbeid uitbesteden. Van de respondenten geeft de helft aan nu nog geen actie te ondernemen om de overige kosten te verminderen.

Mogelijk speelt daar de ook steeds stijgende melkprijs een rol in. Want een op de drie geeft aan dat, hoewel de kosten stijgen, de marge toch toeneemt. Een gelijk deel ziet dat de kostenstijging gelijk is aan de stijgende melkopbrengst want zij geven aan dat hun marge onveranderd blijft. Nog eens een op de drie veehouders ziet ondanks de hogere melkprijs toch hun marge krimpen.

‘Voerkosten onder 10 cent laten zakken’

“Onze voerkosten vragen aandacht”, zegt melkveehouder Reyer Frank van der Steege (34) in Gorredijk (Fr.). “We zaten altijd hoog vanwege het intensieve karakter van het bedrijf. Nu we samen zijn gegaan met een stopper hebben we extra grond waardoor we nu rond 17.000 kilo melk per ha zitten. Doel is dat we de voerkosten, nu 11 cent, onder de 10 cent laten zakken. Gelukkig is de melkprijs goed. Ondanks dat we geïnvesteerd hebben in 50 extra ligplekken en een tweede melkrobot, is er nu ook weer ruimte om te bufferen op de rekening courant.”

Huisvesting

Voor de huisvesting van het vee denkt 30% tussen nu en vijf jaar een renovatie van de stal te willen doorvoeren. Dat klinkt redelijk logisch gezien het feit dat er veel gebouwd is in de periode 2005-‘10. Deze stallen zijn over vijf jaar tussen de vijftien en twintig jaar oud. Boxbedekking en mogelijk ook maatvoering raken dan langzamerhand op. Op de vraag wat er dan gerenoveerd moet worden zegt 7% de melkstal te willen vergroten en 9% geeft aan de melkstal te willen vervangen door automatisch melken. Opmerkelijk is ook dat bijna een op de vijf veehouders zegt te willen renoveren in de jongveehuisvesting. Rond12% geeft aan de ventilatie te willen vernieuwen. De meeste renovaties richten zich op de ligboxen of uitbreiding van het aantal ligboxen.

Op de vraag waar veehouders voor zouden kiezen bij renovatie van ligboxen kiest 56% voor diepstrooiselboxen. Daarbinnen geeft bijna de helft de voorkeur aan diepstrooisel ingestrooid met de droge fractie van gescheiden mest. Van de 44% bedrijven die niet voor diepstrooisel willen gaan kiest twee derde voor matrassen.

De visie op het ondernemersklimaat is de laatste, altijd terugkerende vraag. In de laatste enquêtes kwam het gemiddelde cijfer uit op een 5,3. In het derde kwartaal is er een duidelijke stijging zichtbaar. Het aantal keren dat er een voldoende wordt gegeven stijgt en het gemiddelde cijfer komt uit op een 5,8. De verklaring ligt hoogstwaarschijnlijk in de goede melkprijs van dit moment en ook de verwachting is vrij goed en dat stemt de veehouders positief voor de toekomst.

Online enquête Melkvee100Plus

Melkvee100Plus houdt elke drie maanden een online enquête met afwisselend actuele en sectorale vragen en of stellingen. In de jongste enquête gaven 117 lezers op de site van Melkvee100Plus hun indruk over het melkveehouderijklimaat en mogelijkheden voor melkproductie. Een groot deel van de lezers is tevens bereid toelichting te geven. De redactie van Melkvee100Plus dankt alle deelnemers en nodigt ieder van harte uit om ook de volgende online enquête weer in te vullen.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin