Doorgaan naar artikel

Onderzoek toont de waarde van Snelle Lente Rogge

Oogsten van de proefvelden met een speciaal daarvoor ingerichte machine. - Foto's: KWS partner

Oogsten van de proefvelden met een speciaal daarvoor ingerichte machine. - Foto's: KWS

Met Snelle Lente Rogge als vanggewas wordt voldaan aan de nitraatrichtlijn door reststikstof te ‘vangen’ en uitspoeling op maïspercelen zoveel mogelijk te beperken.

Daarnaast is Snelle Lente Rogge heel goed geschikt om het in het voorjaar als ruwvoer te oogsten. Dit levert veel drogestof en eiwit. Het voorziet daarmee perfect in de behoefte om meer zelfvoorzienend te zijn in eiwit en daarmee minder afhankelijk van externe eiwitbronnen. Dat zijn de ervaringen die tot nu toe op brede schaal in de praktijk zijn opgedaan.

Aanleiding voor proeven

Om de meerwaarde in de praktijk ook onder proefveldcondities te kunnen toetsen, hebben onderzoeksinstituten in Nederland en België in seizoen 2019-2020 onderzoek gedaan naar de waarde van Snelle Lente Rogge ten opzichte van een aantal andere veelgebruikte vanggewassen in maïs.

Direct na de oogst van de maïs in september 2019 hebben onderzoeksinstituut Ilvo in België en Wageningen University & Research open teelten in Nederland de proef met vanggewassen gestart. Op dat moment zijn op twee locaties in België (Bassevelde en Poperinge) en twee locaties in Nederland (Vredepeel en Marwijksoord) verschillende enkelvoudige vanggewassen of mengsels van vanggewassen in meerdere herhalingen gezaaid.

Daarnaast zijn proeven aangelegd in drie verschillende stikstoftrappen (0, 50 en 100 kilo stikstof per hectare), die bemest zijn tussen 15 februari en 1 maart 2020. Voorafgaand aan de zaai is een analyse genomen van de bouwvoor om de hoeveelheid reststikstof te meten. De stikstofmetingen zijn halverwege de winter en na de oogst van de vanggewassen nog eens herhaald. Tijdens de teelt is op een aantal momenten de gewasstand beoordeeld. De Snelle Lente Rogge-objecten in de proef zijn in drie zaaizaadhoeveelheden per hectare beproefd (1,5, 2 en 2,25 miljoen zaden per hectare)

Overzicht van proef met vanggewassen in meerdere herhalingen en drie stikstoftrappen. – Foto: KWS

Oogst

De locaties zijn allen geoogst tussen half en eind april. Bij de oogst is de bovengrondse massa gewogen (vers en droge stof) alsmede van een aantal objecten de ondergrondse massa. Op deze manier was het mogelijk om van deze geselecteerde en meest belangrijke objecten aan de hand van de humificatie coëfficiënt de totale hoeveelheid effectieve organische stof te bepalen. Tevens is van de beproefde vanggewassen op een locatie na de oogst de voederwaarde bepaald.

Conclusies en aanbevelingen

De uiteindelijk gerealiseerde drogestofopbrengsten over alle geteste objecten bleken tussen de locaties verschillend en afhankelijk van zaaitijdstip, zaaiomstandigheden, de stikstofbodemvoorraad, het moment van bijbemesten en de oogstdatum. Hierbij heeft daarnaast het zeer droge voorjaar op de proeflocaties met de lichtste grondsoort mogelijk ook invloed uitgeoefend. De vroegst gezaaide proeven waarbij onder goede omstandigheden is gezaaid, realiseerden de hoogste opbrengsten.

Uit de resultaten blijkt dat het raadzaam is om Snelle Lente Rogge op 2 miljoen zaden per hectare te zaaien in plaats van 1,5 miljoen zaden. Er blijkt weinig meerwaarde om 2,25 miljoen zaden per hectare te zaaien.

Italiaans en Engels Raaigras lieten in nazaai te weinig ontwikkeling zien. Dat heeft ten opzichte van onder andere de Snelle Lente Rogge-objecten geresulteerd in weinig bovengrondse opbrengst, evenals minder opname van reststikstof in herfst, winter en voorjaar. Ook ten opzichte van de gangbare winterrogge, wat tot nu toe een veel gebruikt vanggewas voor zaai na de teelt van maïs is geweest, lieten de Snelle Lente Rogge-varianten een meeropbrengst zien. Gemiddeld over de vier locaties in België en Nederland realiseerden de behandelingen die met 100 kg N/ha zijn bemest, een drogestofopbrengst per hectare van respectievelijk 5.086 kg voor Snelle Lente Rogge (2 miljoen zaden/ha) tot 5.100 kg voor een mengsel van Snelle Lente Rogge (2 miljoen zaden/ha) met 20 kg Adrina Italiaans Raaigras (het zogenoemde EAG-mengsel).

Al meer dan 160 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS.

KWS Benelux is als onafhankelijk kweekbedrijf marktleider in de Benelux in maïszaden.

De doelstelling is om iedere maïsteler te voorzien van toegevoegde waarde op het landbouwbedrijf in de vorm van goede, op het bedrijf passende, maïsrassen en een professionele teeltbegeleiding. Met trots, passie en de ervaring die is opgedaan in de landbouwpraktijk werken de medewerkers van KWS Benelux dagelijks aan het behalen van deze doelstelling.

KWS hanteert in de Benelux al meer dan 20 jaar een duidelijke visie die volledig conform is aan de goede landbouwpraktijk. Deze visie is gebaseerd op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. KWS streeft, op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs.

Meer over KWS
Beheer
WP Admin