Doorgaan naar artikel

Hulp bij duurzaamheid

Hulp bij duurzaamheid partner

Hulp bij duurzaamheid

De veehouderij krijgt de komende jaren met nieuwe uitdagingen te maken door kringlooplandbouw en klimaatmaatregelen. Flynth denkt met ondernemers mee om hun bedrijf zo goed mogelijk klaar te maken voor de nieuwe toekomst.

Boeren en tuinders hebben de afgelopen tijd veel ‘stof tot nadenken’ gekregen. Zowel het ministerie van LNV als de deelnemers aan het Klimaatakkoord publiceerden onlangs hun langverwachte plannen van aanpak. Hans Scholte, sectorleider melkveehouderij bij Flynth, verwacht dat veel ondernemers open staan voor de gewenste richting van de veehouderij. “Ze kunnen aan de plannen waardevolle handvatten ontlenen voor de ontwikkeling van hun bedrijfsplan.”

Scholte beseft ook dat de plannen voor sommigen koud op het dak vallen en zich oriënteren op hun strategische positionering. Soms worstelen ze met het opvolgingsvraagstuk of moeten ze fundamentele keuzes over samenwerking maken. “Dat is al complex genoeg en daar komen de ambitieuze doelen van de overheid nog eens bij. Dat maakt alles nog ingewikkelder.”

Een andere redenering is dat met de geschetste toekomstbeelden voor een circulaire sector ook het speelveld voor het eigen bedrijf wordt gekaderd. “Het wordt immers duidelijk welke bedrijfskeuzes geen toekomst hebben. Dat kan het kiezen van een strategie juist makkelijker maken.”

Voor Flynth is de oproep die de minister in het Realisatieplan voor circulaire landbouw doet aan de boeren en tuinders helder: Zoek elkaar op, onderzoek verdienmodellen voor de kringlooplandbouw, experimenteer, werk samen en betrek en informeer de overheid. “Het is wellicht nog even wachten voordat het voor boeren en tuinders helemaal duidelijk is welke loketten en ondersteunende regelingen er allemaal geopend gaan worden. Maar dat er budget beschikbaar komt, is wel duidelijk.”

Duurzaamheidsrapport

Flynth gaat veehouders in dit proces maximaal ondersteunen, onder andere met informatievoorziening en organiseren van workshops. Ook zijn altijd individuele gesprekken met bedrijfsadviseurs én inzet van een recent ontwikkeld duurzaamheidsrapport.

Met dat rapport wordt inzichtelijk gemaakt in welke mate een bedrijf klaar is voor de toekomst. De eerste versie geeft inzicht in zowel de financiële prestatie als de CO2-uitstoot. Veehouders kunnen met dit inzicht en na een gericht advies van Flynth zelf aan de slag om verbeterpunten aan te pakken. Later komen daar onderdelen als eiwit van eigen land, biodiversiteit en dierenwelzijn bij.

Het duurzaamheidsrapport laat zien hoe het bedrijf scoort ten opzichte van collega’s met hetzelfde type bedrijf en de 25% beste bedrijven. In het rapport wordt dat ook visueel inzichtelijk gemaakt door het bedrijf op een puntenwolk met de kritieke opbrengstprijs (KOP) en CO2-uitstoot te plaatsen (zie illustratie).

De financiële kengetallen die Flynth in het rapport gebruikt komen uit de eigen klantdatabase; de duurzaamheidskengetallen zijn afkomstig uit de Kringloopwijzer. Voor een aantal kengetallen krijgt het bedrijf een beoordeling, bijvoorbeeld pensvertering, bemesting en ruwvoer & carbon foodprint.

Flynth verwacht dat inzicht in deze kengetallen bedrijven in de volle breedte efficiënter maakt. Verhogen van de efficiëntie van grondstoffen is immers goed voor het milieu maar ook voor de portemonnee. Het rapport geeft ook aan welke potentiele verbetering van de kritieke melkopbrengst is te verwachten.

Extra geld voor landbouw beschikbaar

De landbouwsector heeft de ambitie om de broeikasgasemissies in 2030 met 6,5 megaton te verminderen. Hiertoe stelt het kabinet, naast de bijdrage uit de klimaatenvelop, extra geld beschikbaar.

Betere stallen en voer
Het kabinet trekt €252 miljoen uit voor betere stallen en voer, waardoor er minder schadelijke stoffen zoals methaan en stikstof in de atmosfeer komen. Daarnaast vergroot het kabinet de leencapaciteit van het Groenfonds en zijn instrumenten beschikbaar voor medefinanciering van de klimaatopgave.

Uitkopen of verhuizing van veenboeren
Door het kunstmatig verlagen van het waterpeil in veenweidegebieden klinkt de grond in en komt veel CO2 vrij. Daarom stelt de regering €100 miljoen beschikbaar om veenboeren uit te kopen. Daarop komt €176 miljoen om boeren te helpen om minder intensief te werken of te verhuizen naar andere plekken.

Boeren rondom Natura 2000-gebieden
Het kabinet stelt €100 miljoen euro beschikbaar voor doorgaande agrarische bedrijven rondom Natura 2000-gebieden. Hiermee wil de regering ook jonge boeren toekomstperspectief bieden.

Kennisontwikkeling duurzaam bodembeheer
Het kabinet draagt €28 miljoen bij voor kennisontwikkeling en -verspreiding over duurzaam bodembeheer, waarmee landbouwbodems beter CO2 kunnen vasthouden. Zo kan minder vaak ploegen van grasland leiden tot minder CO2-uitstoot. Doel is dat in 2030 alle Nederlandse bodems duurzaam worden beheerd.

Neem contact op met Flynth

Wilt u meer weten over de gevolgen van kringlooplandbouw en/of de klimaatwet voor uw bedrijf? Of heeft u andere vragen met betrekking tot de economische situatie op uw bedrijf en/of het toekomstperspectief van uw eigen bedrijf? Neem dan gerust contact met ons op.

Hans Scholte, senior bedrijfsadviseur
Hans.Scholte@Flynth.nl
Tel.: 088-2368396 of 06-51551686

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen.

Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.

Meer over Flynth
Beheer
WP Admin