Doorgaan naar artikel

De maïs eraf, Snelle Lente Rogge erin!

De maïs eraf, Snelle Lente Rogge erin! partner

De maïs eraf, Snelle Lente Rogge erin!

Het vanggewas zal, gelet op de negatieve ervaringen met de onderzaai van vorig jaar, dit jaar meer na de oogst van de maïs gezaaid worden. Telers die voor nazaai gaan, hebben om die reden als het goed is, gekozen voor een in de korrel tijdig afrijpend maïsras. Dat betekent in de praktijk dat de maïs ook daadwerkelijk (ruim) voor 1 oktober (Nederland, zand/lössgrond) geoogst kan worden zonder in te boeten op opbrengst en kwaliteit.

Dat de meeste telers dit jaar de keuze maken om het vanggewas na de oogst van de maïs te zaaien, is om meerdere redenen begrijpelijk en betekent dat een goede nazorg van het perceel mogelijk is.

1. De maïs tijdig en zonder ‘modderen’ van het land
Oogst in september betekent meestal oogsten onder goede omstandigheden zonder problemen, dus met behoud van oogstcapaciteit en bodemstructuur. Ook voor loonbedrijven, die gelet op de beschikbaarheid aan personeel en machines streven naar zoveel mogelijk oogst-/werkspreiding, is oogsten onder goede omstandigheden vele malen plezieriger. Dit is vorig jaar wel weer gebleken toen in oktober het weer omsloeg en de oogstomstandigheden veel minder ideaal waren.

2. Een herfstbekalking is het ideale moment voor verbetering van de pH
Voor een effectieve verhoging van de zuurtegraad (pH) van de bodem is bekalken in het najaar het meest geschikte moment. Een goede pH van de bodem draagt bij aan het verhogen van de opbrengst en kwaliteit van het maïsgewas. Een te lage pH belemmert het vrijkomen en daarmee opnemen van belangrijke nutriënten zoals stikstof, fosfaat en kali.

3. Goede stoppel-/grondbewerking, zaaibedbereiding en zaai van het vanggewas

Het lijkt gelet op dit seizoen niet relevant, maar om wateroverlast en daarmee opbrengstderving in het komende groeiseizoen te voorkomen is een goede grondbewerking noodzakelijk. Wacht daarmee niet te lang, maar doe dit direct na de oogst, liefst binnen 24 uur. Vaak kan deze grondbewerking gecombineerd worden met de zaai van een vanggewas/groenbemester. Juist om het vanggewas zoals de Snelle Lente Rogge te laten doen wat het moet en zeker ook kan doen, namelijk het vangen van reststikstof, is de zaai zo snel mogelijk na de oogst sterk aan te bevelen. Voor de lichtere zand- en lössgronden kan gekozen worden voor een oppervlakkige stoppelbewerking (10-15 cm) met een cultivator of schijveneg, eventueel in combinatie met een verkruimelrol. Het rottingsproces voor vertering van stoppelresten wordt hiermee gestimuleerd.

Op de zwaardere gronden is voor het verhelpen van verdichtingsproblemen op bijvoorbeeld de kopakker, in rijsporen of het breken van storende lagen een diepere grondwerking (20-30 cm) met een woeler of ook wel woelpoot genoemd, gewenst.

 

Zaai Snelle Lente Rogge als vanggewas

Het zaaien van een vanggewas na de teelt van maïs is belangrijk om enerzijds eventuele uitspoeling van reststikstof te beperken en anderzijds mede te voorzien in de aanvoer van de broodnodige organische stof. Snelle Lente Rogge is daarvoor het aangewezen product. Zaai hiervan 4 eenheden per hectare, wat overeen komt 2 miljoen zaden/ha. Ook is het heel goed mogelijk om een mengsel van Snelle Lente Rogge met Adrina Italiaans Raaigras te zaaien. Dit zorgt voor nog meer productie van bovengrondse en ondergrondse biomassa wat een zeer positief effect heeft op de organische stofbalans. Snelle Lente Rogge onderscheidt zich na de zaai direct al door een vlotte opkomst en jeugdgroei, waardoor een adequate opname van reststikstof mogelijk is.

De keuze om het vanggewas na de oogst van de maïs te zaaien, heeft ook een gerichte onkruidbestrijding zonder beperkingen in de middelenkeuze mogelijk gemaakt en is er geen concurrentie op het vlak van vocht en nutriënten opgetreden. Al met al is het een goede beslissing geweest om te kiezen voor nazaai in plaats van bij- of onderzaai!

Al meer dan 160 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS.

KWS Benelux is als onafhankelijk kweekbedrijf marktleider in de Benelux in maïszaden.

De doelstelling is om iedere maïsteler te voorzien van toegevoegde waarde op het landbouwbedrijf in de vorm van goede, op het bedrijf passende, maïsrassen en een professionele teeltbegeleiding. Met trots, passie en de ervaring die is opgedaan in de landbouwpraktijk werken de medewerkers van KWS Benelux dagelijks aan het behalen van deze doelstelling.

KWS hanteert in de Benelux al meer dan 20 jaar een duidelijke visie die volledig conform is aan de goede landbouwpraktijk. Deze visie is gebaseerd op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. KWS streeft, op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs.

Meer over KWS
Beheer
WP Admin