Doorgaan naar artikel

Resultaten melkvee 2015: de uitdagingen op een rij

Image partner

Een lage melkprijs en onzekerheid door de nieuwe regels voor mestrechten en mestafzet veroorzaken onrust onder de melkveehouders. Wat zijn de uitdagingen voor deze beroepsgroep? Flynth heeft de resultaten van melkveehouders over het eerste halfjaar van 2015 voor u geanalyseerd en geeft advies.

Het melkgeld exclusief nabetaling was in de eerste helft van 2014 bijna 43,5 cent en in de eerste helft van 2015 ruim 33 cent. De melkproductie ligt in 2015 enkele procenten hoger. Al met al is de melkopbrengst dit half jaar ruim 20 procent lager. Aan de kostenkant is het beeld in de eerste 6 maanden van 2015 wat wisselend: de voerkosten zijn 4 procent lager, vooral dankzij krachtvoer.

De overige toegerekende kosten zijn 1 procent hoger, vooral door hogere mestafzetkosten. Alles wat met grond en gebouwen samenhangt is samen 6 procent lager. Er resteert voor arbeid, rente en privé per bedrijf in 2015 ruim 40.000 euro minder. Dat is – uitgedrukt per kilogram melk – bijna 10 cent minder. Op basis van deze resultaten konden bedrijven (gemiddeld) tot 1 juli nog aan alle betalingsverplichtingen voldoen.

Verwachtingen voor 2015

Als de melkprijs de komende maanden op hetzelfde lage niveau blijft, dan wordt de melkprijs in 2015 gemiddeld zo’n 11 cent per kilogram lager dan in 2014. Er is in 2015 tot 1 juli slechts 2 procent meer gemolken dan in 2014. De jaren ervoor was de stijging sterker: met 6 procent in 2013 en 3,5 procent in 2014. De verwachting is overigens wel dat de groei voor heel 2015 hoger uitpakt, want in juli 2015 is 10 procent meer gemolken. Het verwachte bedrijfsresultaat (een groep bedrijven met gemiddeld 870.000 kg melk) is in 2015 ongeveer 85.000 euro lager dan in 2014. Flynth verwacht dat meer melkveehouders in de tweede helft van 2015 te maken krijgen met tekorten, en dus aanlopen tegen het kredietmaximum in hun rekening courant.

Hierbij tekenen we aan dat de variatie tussen bedrijven groot is. De kritieke opbrengstprijs voor melk is momenteel gemiddeld zo’n 37 cent. Dat is de melkprijs waarmee een melkveehouder aan alle lopende verplichtingen kan voldoen. De spreiding is echter groot, want er zijn ondernemers die voor 30 cent kunnen melken en er zijn ook melkveehouders die 40 cent of meer nodig hebben.

Oorzaken voor variatie tussen bedrijven

De verschillen tussen melkveehouders worden veroorzaakt door 2 componenten:

* de beslissingen of keuzes uit het verleden, vooral zichtbaar door middel van leningen voor investeringen

* het resultaat van de bedrijfsvoering (opbrengsten en toegerekende kosten, zoals melkgeld, voer, gezondheidszorg etc.)

Wat de melkprijs de komende maanden gaat doen, is onzeker. Over het algemeen verwacht iedereen dat de prijs op de langere termijn weer gaat stijgen, omdat de vraag naar zuivel al jaren structureel stijgt. Wanneer de stijging inzet hangt af van Rusland (de boycot) en van China, waar de melkpoedervoorraden nu nog hoog zijn. En het hangt natuurlijk ook af van de productie wereldwijd.

Advies van Flynth

De uitdaging voor melkveehouders is te werken aan hun weerstand tegen fluctuaties in prijzen, want het is wel zeker dat deze fluctuaties de komende jaren vaker terugkomen. Wat betekent dit voor u als melkveehouder op de korte én lange termijn?

Voor de korte termijn: Flynth adviseert melkveehouders een liquiditeitsplan te maken. Maak een inschatting van de uitgaven en ontvangsten en trek de lijn zo goed mogelijk door naar de komende maanden. Wacht niet tot uw leveranciers en de bank contact opnemen, maar neem als melkveehouder zelf tijdig contact op en bespreek de mogelijke maatregelen. Enkele voorbeelden van maatregelen zijn verruiming van de rekening courant, herfinanciering, een betalingsregeling met leveranciers en tijdelijk verlagen van de aflossing. Ook kunt u een investering even uitstellen of kiezen voor een mutatie in periodieke belastingbetalingen.

Voor de lange termijn: Flynth adviseert melkveehouders hun weerstandsvermogen tegen prijsfluctuaties te vergroten. Optimaal resultaat is daarvoor een eerste pijler. Optimaal resultaat wil zeggen dat het bedrijf goed draait, zodat andere partijen er vertrouwen in hebben én houden als het een tijdje even wat moeilijker is. Een element in dat vertrouwen is bovendien dat de ondernemer zelf zijn resultaat duidelijk voor het voetlicht kan brengen. Om als melkveehouder uw positie te kunnen inschatten, is vergelijking van de resultaten met collega’s de basis. Analyseer deze resultaten bij voorkeur in een studiegroep.

Gezonde financiering en een reservepotje voor slechte tijden vormen de tweede pijler. Hoe groot dat reservepotje moet zijn, verschilt per situatie. Stel: u wilt één jaar zonder problemen een melkprijs van 30 cent aankunnen. En uw kritieke melkprijs is 35 cent. Een bedrijf met 1 miljoen kilogram melk moet dan minstens 50.000 euro reserveren. De vraag is natuurlijk hoe u die middelen kunt vrijmaken of reserveren.

* beschikbaar voor aflossing, rente, pacht en privé

* beschikbaar voor aflossing, rente, pacht en privé

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen.

Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.

Meer over Flynth
Beheer
WP Admin