Doorgaan naar artikel

Kansen via Omschakelprogramma Duurzame Landbouw

Kansen via Omschakelprogramma Duurzame Landbouw partner

Foto: Mark Pasveer

Voor het omschakelen naar een andere vorm van bedrijfsvoering is rentesubsidie voor de investeringen beschikbaar: 12 jaar lang tegen 1,0%

Bij het willen omschakelen naar een andere vorm van bedrijfsvoering, kan de financiering een belemmering zijn. Banken willen soms nog niet mee in het plan. Bijvoorbeeld omdat de bank nog te veel onzekerheden in het plan ziet en of twijfels over het rendement. Naast extra investeringen is ook de kasstroom som tijdelijk lager.

Voor dit soort situaties heeft het Ministerie van LNV het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw. Het betreft een financieringsprogramma dat boeren en tuinders helpt de omslag te maken naar een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Het Ministerie van LNV biedt hiervoor een “omschakelspoor” voor financiële ondersteuning van investeringen en een “overbruggingsspoor” om tijdelijke financiële dips tijdens de omschakelingsperiode te overbruggen.

175 miljoen euro

Voor het Omschakelprogramma is een bedrag van 175 miljoen euro beschikbaar voor vier onderdelen:
– Investeringsfonds van 70 miljoen euro,
– Subsidieregeling voor ondersteuning bij het maken van een bedrijfsplan
– Subsidieregeling voor het opstarten van demonstratiebedrijven
– Borgstellingsregeling voor werkkapitaal.

Investeringsfonds

Het Investeringsfonds is de kern van het Omschakelprogramma. Hierbij staat de financiering van de investeringen die worden gedaan ten behoeve van de omschakeling van agrarische bedrijven centraal. Uit het Investeringsfonds zullen op basis van goedgekeurde bedrijfsplannen, achtergestelde leningen (risicodragend kapitaal) worden verstrekt aan agrarische ondernemers die willen investeren in de omschakeling naar een meer extensieve en / of meer circulaire bedrijfsvoering.

Pilot

Het Nationaal Groenfonds start met een pilot van het Investeringsfonds van 10 miljoen euro. Hiermee wil de Minister ervaring opdoen met toetsingscriteria en het sturen op doelen. Het Investeringsfonds zal integraal moeten bijdragen aan stikstofemissiereductie door de agrarische sector, én aan het realiseren van meerdere doelstellingen ten aanzien van: reductie van emissies naar bodem, water en lucht (incl. broeikasemissie), vergroting van de biodiversiteit, verbeteren van de bodemkwaliteit, hergebruik van grondstoffen uit reststromen, vermindering van externe inputs en dierenwelzijn.

Praktisch

• Rentepercentage voor de financiering van de investeringen bedraagt 12 jaar lang (slechts) 1,0%
• investering in grond maximaal 10% van investeringsbedrag
• Een beoordelingscommissie zal de bedrijfsplannen op duurzaamheidsaspecten gaan beoordelen.
• Kritische prestatie-indicatoren voor duurzame landbouw zijn nog in onderzoek
• Een voorwaarde voor het plan is dat reductie van stikstof-emissie wordt gerealiseerd; de andere eisen gaan over vermindering gebruik gewasbeschermingsmiddelen, emissiereductie broeikasgassen, emissiereductie nitraat, vergroting biodiversiteit, versterking bodembeheer, circulair veevoer, verbetering dierenwelzijn / diergezondheid; vier van deze zeven andere eisen moeten worden gerealiseerd
• Ondernemers die al gebruik willen maken van de pilot van het Investeringsfonds moeten een plan indienen bij het Nationaal Groenfonds.

Bedrijfsplan met subsidie

Om in aanmerking te komen voor een financiering via dit Investeringsfonds, moet een bedrijfsplan worden ingediend. Hierbij wordt in kaart gebracht wat bepaalde investeringen kosten en op termijn gaan opleveren. In het bedrijfsplan moeten de duurzaamheidsdoelen worden toegelicht. Agrarische ondernemers kunnen tot maximaal 6000 euro subsidie ontvangen om een bedrijfsplan op te stellen. Er geldt een eigen bijdrage van 20 procent. Voorwaarde is dat het plan in opgesteld, samen met een adviseur, geregistreerd in het BAS-register. Flynth beschikt over bedrijfsadviseurs die in het BAS-register zijn opgenomen.

De melk- en rundveehouderij wordt steeds kennisintensiever. Extra aandacht voor de liquiditeit wordt steeds belangrijker. Er zijn veel mogelijkheden om uw rendement zo hoog mogelijk te houden. De gespecialiseerde adviseurs van Flynth adviseurs en accountants ondersteunen u graag met advies, toegespitst op uw bedrijfsvoering. Daarnaast heeft u met FlynthVision, naast uw vertrouwde accountantsrapport en fiscale advisering, altijd uw ontvangsten en uitgaven scherp in beeld. Flynth voegt daar een schatting voor het komend jaar aan toe, zodat u in één oogopslag ziet hoe het gaat lopen.

Toenemende kapitaalomvang, een steeds complexere financiële situatie. Hoe speelt u in op dit soort ontwikkelingen die mogelijk ook uw bedrijf gaan raken? Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het aanpassen van uw systemen en bedrijfsprocessen. Uw persoonlijke situatie en wensen staan altijd centraal in ons advies.

Meer over Flynth
Beheer
WP Admin